Serdecznie zapraszamy do udziału w II Wyciu Szakala o Północy – nocnym górskim biegu sztafetowym. Niepowtarzalną atmosferę biegu tworzy sceneria, na którą składa się godzina rozpoczęcia imprezy (start o godz. 22.00), nocna panorama Łodzi, którą widać ze szczytu góry oraz rozstawione wzłuż całej trasy palące się znicze.

2nocne_szakale

 

 

Regulamin
II WYCIE SZAKALA O PÓŁNOCY

– nocnego górskiego biegu sztafetowego

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. II Wycie Szakala o Północy – nocny górski bieg sztafetowy (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalut@o2.pl.

 2. Wszystkich uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

1. Bieg odbędzie się w dniu 23 sierpnia  2013 r. (piątek), start i meta zlokalizowane będą w Łodzi, za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 142, ul. Łupkowa 6.

2. Trasa Biegu poprowadzona jest drogą gruntową, na pętlach. Mapka trasy znajduje się na stronie organizatora.

3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie ok. 20 km. Trasa nie jest atestowana.

4. Trasa znakowana będzie zniczami i nie będzie oświetlona. Do udziału w Biegu zostaną dopuszczone jedynie drużyny posiadające przynajmniej dwie latarki – „czołówki”.

5. Trasa Biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego.

 

§ 3. CZAS BIEGU

1. Start Biegu nastąpi o godzinie 22.00.

 2. Ustala się limit czasu na 2.5 godziny. Sztafety, które przed upływem tego czasu nie ukończą Biegu nie będą klasyfikowane.

 

§ 4. UCZESTNICTWO W BIEGU

1. W Biegu udział biorą czteroosobowe sztafety, z których każda ma w składzie przynajmniej jedną kobietę. Zawodnicy sztafety oznaczeni są kolejnymi numerami, które oznaczają stałą kolejność zmian w sztafecie.

2. Sztafetę reprezentuje kapitan drużyny, który jest jedyną osobą uprawnioną do składania oświadczeń w jej imieniu.

3. Zawodnicy sztafety startują w strojach jednego koloru, wskazanego w zgłoszeniu.

4. W Biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.

5. W dniu Biegu, sztafety i zawodnicy zostaną zweryfikowani w lotnym Biurze zawodów w godzinach 20:30-21:30. Biuro Zawodów mieścić się będzie na parkingu przy ul. Łupkowej.

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim. Warunkiem dopuszczenia sztafety jest dopuszczenie wszystkich jej zawodników.

7. Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

 

§ 5. ZASADY BIEGU

1. Bieg rozgrywany jest systemem 8 x 4 x 610 m., co oznacza, że zawodnicy sztafety pokonują kolejno pętlę liczącą około 610 m., a po jej ukończeniu przez każdego z zawodników sztafety pokonują ją ponownie w tej samej kolejności – i tak ośmiokrotnie.

2. Zawodnicy sztafety otrzymują numery startowe z oznaczeniem numeru drużyny oraz numerem zmiany, na której startuje dany zawodnik.

3. Zawodnicy sztafety startują w kolejności wynikającej z numerów startowych, jakiekolwiek odstępstwa od tej kolejności są niedopuszczalne i skutkują dyskwalifikacją drużyny.

4. Zmiany dokonywane są przez przekazanie pałeczki w oznaczonej strefie zmian. Nieprzekazanie pałeczki lub istotne przekroczenie granic strefy zmian skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

5. Warunkiem odnotowania zmiany w sztafecie jest zgłoszenie się zawodnika, który przekazał pałeczkę do sędziego zawodów bezpośrednio po dokonaniu zmiany.

6. Drużyny liczące więcej niż jedną kobietę startują o 2 minuty wcześniej niż pozostałe drużyny, przy czym za każdą dodatkową kobietę udzielna jest kolejna dwuminutowa bonifikata czasowa.

 

§ 6. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia sztafet do udziału w biegu dokonywane są za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora – przesłanego na adres mailowy organizatora najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2013 r.; po tej dacie zgłoszenia sztafet nie będą przyjmowane. Do zawodów zostanie dopuszczone nie więcej niż 20 sztafetdecyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

2. Zgłoszenie sztafety powinno zawierać wskazanie jej nazwy i przynajmniej kapitana drużyny; nazwiska pozostałych zawodników mogą być podane w dniu startu (a podane wcześniej składy sztafet mogą być zmieniane) – najpóźniej na godzinę przed zawodami.

 3. Za zgłoszenie do Biegu uważa się doręczenie wypełnionego formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.

 

§ 7. KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzona będzie jedynie klasyfikacja drużynowa sztafet.

2. Inne klasyfikacje drużynowe mogą być prowadzone, gdy organizator Biegu tak postanowi.

 

§ 8. NAGRODY

1. Sztafety, które zdobędą miejsca od 1. do 6. zostaną nagrodzone pucharami.

2. Każda ze sztafet otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

§ 9. OPŁATA STARTOWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wniesienie opłaty startowej.

2. Wysokość opłaty startowej za udział całej sztafety wynosi:

 a) do 16 sierpnia 2013 r. – 120 zł;

 b) od 17 sierpnia 2013 r. – 140 zł.

O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data przesłania zgłoszenia udziału w Biegu

 

3. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora: 46 1140 2017 0000 4102 1138 8156 Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź (w tytule: wpisowe za Wycie Szakala od sztafety …..)

4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innej sztafety.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze sztafet otrzyma „pakiet startowy” z słodyczami i napojami.

2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 9.00 w dniu 25 sierpnia 2013 r., bezpośrednio przez organizatora lub pod jego adresem mailowym. Protesty będą rozpatrywane w dniu następnym. Ostateczne wyniki Biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.

 3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator Biegu.

 

Dyrektor Biegu – Maciej Rakowski

Kierownik Biegu – Tomasz Bedyk

23 sierpnia 2013 r. łódzkie Szakale podjęły się zorganizowania drugiej edycji Wycia Szakala o Północy czyli nocnego górskiego biegu sztafetowego. Zawody zorganizowane zostały na Górce Rogowskiej. W tegorocznej edycji nastąpiła zmiana strefy startu/zmian drużyn – tym razem nie startowaliśmy z „poziomu zero” lecz z samego szczytu góry. Cała – ok 600 m – trasa rozświetlona była zniczami. Szczególne wrażenie robił podbieg, który przypominał pas lotniska oświetlonego nocą.

Czteroosobowe drużyny (a w każdej drużynie startowała co najmniej jedna kobieta) miały do pokonania dystans ok 20 kilometrów. Wszyscy członkowie drużyn musieli pokonać ośmiokrotnie pętlę, która na pierwszym etapie miała postać mocnego zbiegu, by chwilę później mocno piąć się na szczyt Górki Rogowskiej. I właśnie tutaj – na samym szczycie – można było wyczuć niepowtarzalną atmosferę, którą tworzyła sceneria – nocna panorama miasta i blask rozświetlanej przez znicze trasy.

Do tegorocznej rywalizacji przystąpiło 16 sztafet. Po raz drugi drużyna BIEGACZ NOWOSOLNA okazała się niepokonana na Górce Rogowskiej podczas II Wycia Szakala o Północy. Nie straszny był im stromy i ciemny zbieg, nie straszny długi, piaszczysty podbieg. Pewnie od początku do końca trzymali w rękach (a raczej w nogach) puchar za I miejsce pokazując tym samym, że ubiegłoroczne zwycięstwo nie było przypadkowe. Ciekawie przedstawiała się rywalizacja pomiędzy kolejnymi dwoma zespołami: debiutującą w nocnej sztafecie Koroną Pabianice oraz Rekreacyjną Grupą Szakali. Wygrało doświadczenie w nocnym bieganiu po rozświetlonej zniczami górce – na drugim miejscu uplasowała się podobnie jak w ubiegłym roku drużyna Szakali, natomiast trzecie miejsce na podium trafiło do Korony Pabianice.

Zgodnie już z tradycją organizowanych przez nas Sztafet, po ukończeniu biegu wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowy dyplom oprawiony w antyramę. Natomiast najszybsze 6 drużyn otrzymało puchary wraz z nagrodami od sponsora biegu – firmy ROSSMANN wręczane przez Prezesa Szakali oraz Wiceprezesa Fundacji Misja Medyczna.

 

W tym miejscu Szakale chciałyby bardzo podziękować:

Firmie ACCENTURE oraz ROSSMANN – głównym sponsorom biegu.

Firmie Energizer – za przekazanie latarek – czołówek do pakietów startowych.

Fundacji Misja Medyczna – za wsparcie organizacyjne, agregat oraz namiot wraz oświetleniem, w którym zorganizowana była strefa startu oraz strefa zmian.

Bartłomiejowi Drach – za najlepszą na świecie obsługę konferansjerską

Sebastianowi Nowakowskiemu oraz Krzysztofowi Słowikowskiemu – za zdjęcia w czasie biegu

Wolontariuszom i sędziom – za pomoc w organizacji imprezy

i oczywiście

wszystkim 16 drużynom oraz kibicom – za stworzenie niesamowitej atmosfery oraz rywalizację do samego końca.

 

Do zobaczenia za rok (na Nocnym Wyciu Szakala), a w październiku na Półmaratonie Szakala :)

 

Z biegowymi pozdrowieniami

Szymon Drab

Miejsce Nazwa drużyny Nr drużyny
1 BIEGACZ NOWOSOLNA J
2 Rekreacyjna Grupa Szakali  P
3 Korona Pabianice R
4 mBank C
5 Brooklyn G
6 Szakale wyją po zmroku O
7 FUJITSU RUNNING TEAM ŁÓDŹ I H
8 PRO-mile Łódź E
9 Szakale czy Wilkołaki M
10 Quattro 2 D
11 Drużyna BSS B
12 Metalchen K
13 Quattro A
14 Awantura Bałuty F
15 Who is the  best? L
DNF FUJITSU RUNNING TEAM ŁÓDŹ II I