Na niedzielę, 28 października 2012 r. wyznaczyliśmy datę III Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego organizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi oraz MOSiR Łódź. Trasa biegu wytyczona została na  terenie Lasu Łagiewnickiego stanowiącego część Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Start, podobnie jak w zeszłym roku, nastąpi w samo południe z ulicy Skrzydlatej przy stawach w Arturówku.

Głównym sponsorem biegu jest Accenture Łódź Delivery Center – firma świadcząca usługi z zakresu nowoczesnych technologii outsourcingu
oraz firma ROSSMANN – największa w Polsce sieć sklepów drogeryjnych.

plakat v.4

Regulamin
III Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. 3.Półmaraton Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” –  http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalut@o2.pl.
 2. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

 

 • 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU
 1. Bieg odbędzie się w dniu 28 października 2012 r., start i meta w Łodzi, przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Skrzydlatej 75 (stawy w Arturówku).
 2. Trasa biegu poprowadzona jest po Lesie Łagiewnickim w Łodzi, w ponad 90% duktami i ścieżkami leśnymi (z odcinkiem o stromych podbiegach i zbiegach).
 3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie półmaratonu – 21,097 km. Trasa nie jest atestowana.
 4. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr.
 5. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
 6. Trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

 

 • 3. CZAS BIEGU
 1. Start biegu nastąpi o godzinie 12.00. Z uwagi na niewielką szerokość trasy organizator zastrzega, że przy znacznej liczbie zgłoszeń zawodnicy zostaną rozstawieni na starcie w zależności od rekordu życiowego w półmaratonie lub też startować będą w grupach co 10 minut. Organizator przewiduje oddzielny start kobiet o godz. 12.00, zaś mężczyzn o godz. 12:10. Dodatkowo przy dużej liczbie startujących zawodników,mężczyźni będą startować w grupach co 10 minut.
 2. Ustala się limit czasu na 2h 45 minut. Zawodnicy, którzy przed upływem tego czasu nie dobiegną do mety nie będą klasyfikowani.

 

 • 4. PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE
 1. Na trasie biegu usytuowane będą co najmniej dwa punkty z napojami dla zawodników. Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 2. Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma „pakiet metowy” z napojem izotonicznym i słodyczami.
 3. Na trasie znajdować się będą punkty kontrolne w celu weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników całości wyznaczonej trasy.

 

 • 5. UCZESTNICTWO W BIEGU
 1. W biegu startować mogą wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 28 października 2012 roku ukończą 18 lat.
 2. W dniu biegu zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów w godzinach 9:00-11:00. Biuro Zawodów mieścić się będzie w budynku MOSiR przy ul. Skrzydlatej 75.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim.
 4. Podczas biegu zawodnik musi mieć numer startowy (wraz z chipem) przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 5. Organizator nie ubezpiecza zawodników, każdy z nich bierze udział w biegu na własne ryzyko.

 

 • 6. ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia udziału w biegu dokonywane są na stronie internetowejorganizatora za pomocą formularza zgłoszeniowego – do dnia 25 października 2012 roku.
 2. Po dniu 25 października 2012 r. możliwe są zgłoszenia bezpośrednio u organizatora, w dniu startu – w biurze zawodów.
 3. Za zgłoszenie do biegu uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej organizatora lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniu zawodów i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.
 4. Ustala się limit uczestników biegu na 700-osób. W przypadku przekroczenia limitu decydująca będzie data zaksięgowania opłaty startowej, a przypadki sporne będą rozstrzygane przez losowanie przeprowadzone przez Kierownika biegu.

 

 • 7. KLASYFIKACJE

1.Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. a) klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – 6 pierwszych osób,
 2. b) klasyfikacje wiekowe (nie pokrywają się z klasyfikacją generalną):

KLASYFIKACJE KOBIET:

 • do 30 lat,
 • od 31 do 45 lat,
 • od 46 lat

KLASYFIKACJE MĘŻCZYZN:

 • do 30 lat,
 • od 31-40 lat,
 • od 41-55 lat,
 • od 56 lat.
 1. c) klasyfikacja drużynowa – 5-najszybszych osób z danej drużyny, w tym dwie kobiety i trzech mężczyzn.
 2. d) inne klasyfikacje:
 • KLASYFIKACJA „NAJSZYBSZA MIESZKANKA BAŁUT” i „NAJSZYBSZY MIESZKANIEC BAŁUT” – dla zawodników zameldowanych i faktycznie stale zamieszkujących w części Miasta Łodzi stanowiącej „dzielnicę” Bałuty, którzy zapisując się przez internet -w formularzu zgłoszeniowym potwierdzą fakt zamieszkiwania na terytorium administracyjnym Bałuty; sklasyfikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które zgłoszą udział w biegu za pośrednictwem strony internetowej w terminie do tego przewidzianym w § 6;
 • KLASYFIKACJA kobiet i mężczyzn „NAJLEPSZY DEBIUT” – dla zawodników, którzy nigdy dotąd nie ukończyli półmaratonu – na podstawie pisemnego oświadczenia zawodnika, który zapisując się przez internet -w formularzu zgłoszeniowym potwierdzi fakt nieukończenia żadnego biegu na dystansie półmaratonu; sklasyfikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które zgłoszą udział w biegu za pośrednictwem strony internetowej w terminie do tego przewidzianym w § 6

 

 • 8. NAGRODY
 1. Zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Organizator zastrzega, że w przypadku gdy znaczna będzie liczba osób zgłaszających się do biegu w dniu startu, mogą one otrzymać medale pocztą.
 2. Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w klasyfikacji drużynowej otrzymują puchary. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania wśród uczestników, którzy ukończyli bieg.

 

 • 9. OPŁATA STARTOWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wniesienie opłaty startowej. Od opłaty startowej zwolnieni są członkowie Klubu Sportowego „Szakale Bałut Łódź”.
 2. Wysokość opłaty startowej wynosi:
 3. do 15 lipca 2012 r. – 25 zł;
 4. od 16 lipca do 31 lipca 2012 r. – 30 zł;
 5. od 1 sierpnia do 20 września 2012 r. – 35 zł;
 6. od 21 września do 21 października 2012 r. – 40 zł;
 7. 22 do 28 października 2012 r. – 50 zł.

O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data zapisania się do biegu.

 1. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej pierwszej wpłaty.
 2. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora: 46 1140 2017 0000 4102 1138 8156 Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź (w tytule: wpisowe za Półmaraton Szakala, wpisując swoje imię i nazwisko oraz nazwę klubu; w przypadku wnoszenia opłaty za parę osób powinny być one wymienione z imienia i nazwiska w tytule przelewu), a w dniach 26-28 października 2012 r. jedynie do kasy Organizatora.
 3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 4. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innego zawodnika.
 5. Zawodnicy, którzy do dnia 27 października 2012 r. nie zostaną na liście zapisanych do biegu oznaczeni jako zawodnicy z uiszczoną opłatą startową, zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia wpłaty przy weryfikacji w biurze zawodów.

 

 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 18.00 w dniu 28 października 2012 r., bezpośrednio przez firmę – TimePro – zapewniającą pomiar czasu lub pod jej adresem mailowym –ziel85@gmail.com.Protesty będą rozpatrywane w dniu 29 października 2012 r. Ostateczne wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
 2. Pozostałe pisemne protesty dotyczące biegu przyjmowane będą do dnia 28 października 2012 r. bezpośrednio przez Kierownika Biegu pod adresem mailowym – szakalebalut@o2.pllubanna.otocka@wp.pl.
 3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje Kierownik biegu.

 

 

 

mapka IIIPSprofil_trasy

 

 

podpis wiadomości - stopka_0Bieg współfinansowany jest    Prezydent Miasta Lodzi Hanna Zdanowska_0

ze środków otrzymanych od

Urzędu Miasta Łodzi

www.lodz.pl

 

 SPONSOR GŁÓWNY

accenture_partnerzyGłównym Sponsorem III edycji Półmaratonu Szakala zostało Accenture Łódź Delivery Center. Accenture Łódź Delivery Center to zlokalizowane w Łodzi centrum technologiczne firmy Accenture, która świad­czy usługi z zakresu kon­sul­tingu, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i out­so­ur­cingu klientom z ponad 120 krajów świata. W ramach firmy od 4 lat działa „Klub Biegacza” o nazwie Accelerate, który powstał z inicjatywy pracowników. Klub liczy obecnie 230 członków z Łodzi i Warszawy. Więcej informacji o Accenture Łódź Delivery Center znajdziecie na stronie kariera.accenture.com oraz na facebook’u.

 

rossmann-300x58Rossmann – obecnie jest jedną z największych sieci drogeryjnych w Europie. W chwili obecnej w Polsce sieć liczy ponad 600 sklepów w 300 miastach w Polsce. >>> więcej

 

SPONSORZY i PARTNERZY

sport-factory Specjalne nagrody (a jakie, o tym wkrótce) przygotował dla uczestników III Półmaratonu Szakala sklep Sport Factory (www.sport-factory.com.pl) znajdujący się w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 46. Sport Factory oferuje buty i odzież do biegania, a także jej profesionalny dobór, odżywki i suplementy, wideoanalizę ruchu, a także porady rehabilitanta. Szeroki katalog produktów oraz liczne promocje z pewnością zainteresują każdego aktywnie spędzającego wolny czas. Zapraszamy!

 

PARTNERZY

belatex drabegdesign GS w Andrespolu logo aga mosir tratr