plakat_1

     Regulamin

IV Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. IV Półmaraton Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” –  http://www.szakalebalut.pl; e-mail:szakalebalut@o2.pl. Bieg organizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi.
 2. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 3. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.

 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Bieg odbędzie się w dniu 27 października 2013 r., start i meta w Łodzi, przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Skrzydlatej 75 (stawy w Arturówku).
 2. Trasa biegu poprowadzona jest po Lesie Łagiewnickim w Łodzi, w ponad 90% duktami i ścieżkami leśnymi (z odcinkiem o stromych podbiegach i zbiegach).
 3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie półmaratonu – 21,097 km. Trasa nie jest atestowana.
 4. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr.
 5. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
 6. Trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

 

§ 3. CZAS BIEGU

 1. Start biegu nastąpi o godzinie 12.00. Z uwagi na niewielką szerokość trasy zawodnicy zostaną rozstawieni na starcie w następujących grupach startowych
 2. a)start o godzinie 12.00 – kobiety
 3. b)start o godzinie 12.10 – mężczyźni grupa I
 4. c)start o godzinie 12.20 – mężczyźni grupa II

Do grupy startującej o godzinie 12.10 przydzielonych zostanie 250 najwcześniej zgłoszonych i opłaconych zawodników płci męskiej, a po wyczerpaniu tej puli – zawodnicy, których rekord w półmaratonie wynosi poniżej 1.28.00 (po 1 stycznia 2010 r.), a także zawodnicy wskazani przez Dyrektora Biegu.

 1. Ustala się limit czasu na 2h 45 minut. Zawodnicy, którzy przed upływem tego czasu nie dobiegną do mety nie będą klasyfikowani.

 

§ 4. PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE

 1. Na trasie biegu usytuowane będą co najmniej dwa punkty z napojami dla zawodników. Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 2. Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma „pakiet metowy” z napojem izotonicznym i słodyczami.
 3. Na trasie znajdować się będą punkty kontrolne w celu weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników całości wyznaczonej trasy.

 

§ 5. UCZESTNICTWO W BIEGU

 1. W biegu startować mogą wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 27 października 2013 roku ukończą 18 lat.
 2. W dniu biegu zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów w godzinach 9:00-11:00. Biuro Zawodów mieścić się będzie w budynku MOSiR przy ul. Skrzydlatej 75. Dyrektor Biegu może postanowić o otwarciu biura zawodów także w dniach poprzedzających Bieg.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim.
 4. Podczas biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 5. Jeżeli organizator wprowadzi pomiar czasu za pomocą chipów, zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia chipa w sposób wskazany przez organizatora, a przekazywanie, uszkadzanie chipów lub ich odpinanie w czasie Biegu jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Organizator może nałożyć na uczestników Biegu obowiązek zwrotu chipów.
 6. Organizator nie ubezpiecza zawodników, każdy z nich bierze udział w biegu na własne ryzyko.
 7. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Biegu oraz na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Biegu – w związku z udziałem w Biegu.

 

§ 6. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia udziału w biegu dokonywane są na stronie internetowejorganizatora za pomocą formularza zgłoszeniowego – do dnia 23 października 2013 roku.
 2. Po dniu 23 października 2013 r. możliwe są zgłoszenia bezpośrednio u organizatora, w szczególności w biurze zawodów.
 3. Za zgłoszenie do biegu uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej organizatora lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.
 4. Ustala się limit uczestników biegu na 750 osób. W przypadku przekroczenia limitu decydująca będzie data zaksięgowania opłaty startowej, a przypadki sporne będą rozstrzygane przez losowanie przeprowadzone przez Dyrektora Biegu.
 5. Osoby zgłoszone za pomocą formularza zgłoszeniowego zostaną wykreślone z listy startowej, jeśli w terminie 7 dni od daty zgłoszenia nie wniosą opłaty startowej w określonej regulaminem wysokości.

 

§ 7. KLASYFIKACJE

1.Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. a) klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – 6 pierwszych osób,
 2. b) kategorie wiekowe (nie pokrywają się z klasyfikacją generalną):
 • do 30 lat,
 • od 31-40 lat,
 • od 41-55 lat,
 • od 56 lat.

Jeżeli na dzień 20 października 2013 r. którakolwiek z płci będzie reprezentowana przez mniej niż 30% zgłoszonych i opłaconych zawodników, dla tej płci kategorie wiekowe będą następujące:

 • do 30 lat,
 • od 31 do 45 lat,
 • od 46 lat
 1. c) klasyfikacja drużynowa – 5-najszybszych osób z danej drużyny, w tym przynajmniej dwie kobiety.
 2. d) inne klasyfikacje:
 • KLASYFIKACJA „NAJSZYBSZA MIESZKANKA BAŁUT” i „NAJSZYBSZY MIESZKANIEC BAŁUT” – dla zawodników stale zamieszkujących w części Miasta Łodzi stanowiącej „dzielnicę” Bałuty, którzy zapisując się przez internet -w formularzu zgłoszeniowym potwierdzą fakt zamieszkiwania na terytorium administracyjnym Bałuty; sklasyfikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które zgłoszą udział w biegu za pośrednictwem strony internetowej w terminie do tego przewidzianym w § 6;
 • KLASYFIKACJA kobiet i mężczyzn „NAJLEPSZY DEBIUT” – dla zawodników, którzy nigdy dotąd nie ukończyli półmaratonu – na podstawie pisemnego oświadczenia zawodnika, który zapisując się przez internet -w formularzu zgłoszeniowym potwierdzi fakt nieukończenia żadnego biegu na dystansie półmaratonu; sklasyfikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które zgłoszą udział w biegu za pośrednictwem strony internetowej w terminie do tego przewidzianym w § 6

§ 8. NAGRODY

 1. Zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Organizator zastrzega, że w przypadku gdy znaczna będzie liczba osób zgłaszających się do biegu w dniu startu, mogą one otrzymać medale pocztą.
 2. Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet oraz w klasyfikacji drużynowej, a także miejsc I-III w pozostałych kategoriach otrzymują puchary. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania wśród uczestników, którzy ukończyli bieg.

 

§ 9. OPŁATA STARTOWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wniesienie opłaty startowej. Od opłaty startowej zwolnieni są członkowie Klubu Sportowego „Szakale Bałut Łódź”.
 2. Wysokość opłaty startowej wynosi:
 3. do 15 sierpnia 2013 r. – 30 zł;
 4. od 16 sierpnia do 30 września 2013 r. – 40 zł;
 5. od 1 października do 23 października 2013r. – 50 zł;
 6. od 24 do 27 października 2013 r. – 80 zł.

O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty na konto organizatora, a nie data zapisania się do biegu.

 1. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej pierwszej wpłaty.
 2. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora:

46 1140 2017 0000 4102 1138 8156
Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź;
91-063 Łódź, ul. Zachodnia 59 m. 1

(w tytule: wpisowe za Półmaraton Szakala, wpisując swoje imię i nazwisko oraz nazwę klubu; w przypadku wnoszenia opłaty za parę osób powinny być one wymienione z imienia i nazwiska w tytule przelewu), a w dniach 23-27 października 2013 r. jedynie do kasy Organizatora.

 1. Dowodem wpłynięcia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 2. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innego zawodnika.
 3. Zawodnicy, którzy do dnia 25 października 2013 r. nie zostaną na liście zapisanych do biegu oznaczeni jako zawodnicy z uiszczoną opłatą startową, zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia wpłaty przy weryfikacji w biurze zawodów.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 18.00 w dniu 27 października 2013 r., bezpośrednio przez wskazaną na stronie internetowej Organizatora firmę zapewniającą pomiar czasu. Protesty będą rozpatrywane w dniu 28 października 2012 r. Ostateczne wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
 2. Pozostałe pisemne protesty dotyczące biegu przyjmowane będą do dnia 28 października 2013 r. bezpośrednio przez Dyrektora Biegu pod adresem mailowym –szakalebalut@o2.pl.
 3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje Dyrektor biegu.

 

                                                                                                Dyrektor Biegu

Maciej Rakowski

dojazd profil_trasy

img_0014Bartłomiej Drach – kiedyś aktywny biegacz teraz okazjonalny tylko, obecnie konferansjer, spiker na zawodach biegowych i siatkarskich (2 liga, mecze Lechii Tomaszów Mazowiecki), żołnierz NSR-u i nauczyciel w społecznych liceach i agent ubezpieczeniowy. Kontuzja wieloletnia spowodowała zainteresowanie organizacją biegów.

Biegi, które obsługiwał:

 • Międzynarodowy Bieg w Grójcu  (21 września 2013)
 • Regularna współpraca przy organizacji cyklów letnich i zimowych „Biegam i Chodzę po Łodzi”, a także wszelkich imprez organizowanych przez InesSport.
 • 3. Bieg Fabrykanta
 • Kleszczów na 5
 • II Wycie Szakala o Północy (nocny górski bieg sztafetowy)

Wszystkich zainteresowanym odsyłamy bezpośrednio do Bartłomieja Drach: bartlomiej.drach@o2.pl

podpis wiadomości - stopka_0Bieg współfinansowany jest    Prezydent Miasta Lodzi Hanna Zdanowska_0

ze środków otrzymanych od

Urzędu Miasta Łodzi

www.lodz.pl

 

 SPONSOR GŁÓWNY

accenture_partnerzyGłównym Sponsorem IV edycji Półmaratonu Szakala zostało Accenture Łódź Delivery Center. Accenture Łódź Delivery Center to zlokalizowane w Łodzi centrum technologiczne firmy Accenture, która świad­czy usługi z zakresu kon­sul­tingu, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i out­so­ur­cingu klientom z ponad 120 krajów świata. W ramach firmy od 4 lat działa „Klub Biegacza” o nazwie Accelerate, który powstał z inicjatywy pracowników. Klub liczy obecnie 230 członków z Łodzi i Warszawy. Więcej informacji o Accenture Łódź Delivery Center znajdziecie na stronie kariera.accenture.com oraz na facebook’u.

 

rossmann-300x58Rossmann – obecnie jest jedną z największych sieci drogeryjnych w Europie. W chwili obecnej w Polsce sieć liczy ponad 600 sklepów w 300 miastach w Polsce. >>> więcej

 

SPONSORZY i PARTNERZY

sport-factory Specjalne nagrody (a jakie, o tym wkrótce) przygotował dla uczestników IV Półmaratonu Szakala sklep Sport Factory (www.sport-factory.com.pl) znajdujący się w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 46. Sport Factory oferuje buty i odzież do biegania, a także jej profesionalny dobór, odżywki i suplementy, wideoanalizę ruchu, a także porady rehabilitanta. Szeroki katalog produktów oraz liczne promocje z pewnością zainteresują każdego aktywnie spędzającego wolny czas. Zapraszamy!

 

PARTNERZY

belatex drabegdesign GS w Andrespolu logo aga mosir tratr