STARTUJEMY ZA :

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

podpis wiadomości - stopka_0Bieg współfinansowany jest    AccSignature_Lg_gray

ze środków otrzymanych od

Urzędu Miasta Łodzi

www.lodz.pl

rossmann-300x58ale_partnerzy

Klub Sportowy „Szakale Bałut” zaprasza całą biegową brać na kolejną, czwartą już, edycję Wycia Szakala o Północy – nocnego górskiego biegu sztafetowego, która odbędzie się 7 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 22:00.  Rywalizować będziemy o Puchar Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.
Rywalizować ze sobą będą sztafety 4-osobowe, z minimum jedną kobietą w składzie. Każdy z zawodników ośmiokrotnie pokona pętlę o długości ok 610m, startując zawsze w tej samej kolejności, która zostanie wyznaczona numerem startowym.
Jest o co powalczyć – poza ogromną dawką endorfin, 6 najlepszych drużyn otrzyma okazałe, pamiątkowe puchary, a każda ze sztafet, która tego dnia weźmie udział naszym biegu, otrzyma oprawiony dyplom. Drużyny otrzymają od nas także słodki pakiet startowy, więc sił na pewno nikomu nie zabraknie :)
Tradycją już jest, iż po biegu zapraszamy wszystkich do iście rodzinnego zdjęcia biegowego! Nie może Was tam zabraknąć! :)
Widzimy się na trasie!
Ze sportowym pozdrowieniami
Szakale Bałut Łódź

 

 

 

 

Zgłoszone drużyny

  Nazwa opłata
01  OSHIN TEAM – obrońcy tytułu  TAK
02  Never Give UP!  TAK
03  RYSIOTEAM 1  TAK
04  RYSIOTEAM 2  TAK
05  RYSIOTEAM 3  TAK
06  TIGERS TEAM 1  TAK
07  TIGERS TEAM 2  TAK
08  BIEGACZ NOWOSOLNA  TAK
09  BIEGACZ NOWOSOLNA II  TAK
10  RUN & SMILE  TAK
11  RUN & SMILE 2  TAK
12  mBank  TAK
13  Korona Pabianice  TAK
14  Biegający na Wzniesieniach  TAK
15  AGB Torfy  TAK
16  FIT-FABRIC  TAK
17  ULTRAKAMIENSK.PL  TAK
18  Biegiem po Piwo 1  TAK
19  Biegiem po Piwo 2  TAK
20  Gang Ollafa  TAK
21  DZIKIE JEŻE  TAK
22  KITA TEAM  TAK
23 BSS  TAK
24 Aplikanci Adwokaccy Łódź
25 EVErRUN i Przyjaciele  TAK
26 EVErRUN  TAK
27 Pędzące Żółwie  TAK
28 Szakale Bałut Łódź  TAK
28 Szakale wyją po zmroku  TAK

Regulamin
IV Wycie Szakala o Północy
– nocny górski bieg sztafetowy

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. IV Wycie Szakala o Północy – nocny górski bieg sztafetowy (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalut@o2.pl.
 2. Wszystkich uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

 § 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Bieg odbędzie się w dniu 7 sierpnia  2015 r. (piątek), start i meta zlokalizowane będą w Łodzi, za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 142, ul. Łupkowa 6.
 2. Trasa Biegu poprowadzona jest drogą gruntową, na pętlach. Mapka trasy znajduje się na stronie organizatora.
 3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie ok. 20 km. Trasa nie jest atestowana.
 4. Trasa znakowana będzie zniczami i nie będzie oświetlona. Do udziału w Biegu zostaną dopuszczone jedynie drużyny posiadające przynajmniej dwie latarki – „czołówki”.
 5. Trasa Biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego.

§ 3. CZAS BIEGU

 1. Start Biegu nastąpi o godzinie 22.00.
 2. Ustala się limit czasu na 2.5 godziny. Sztafety, które przed upływem tego czasu nie ukończą Biegu nie będą klasyfikowane.

§ 4. UCZESTNICTWO W BIEGU

 1. W Biegu udział biorą czteroosobowe sztafety, z których każda ma w składzie przynajmniej jedną kobietę. Zawodnicy sztafety oznaczeni są kolejnymi numerami, które oznaczają stałą kolejność zmian w sztafecie.
 2. Sztafetę reprezentuje kapitan drużyny, który jest jedyną osobą uprawnioną do składania oświadczeń w jej imieniu.
 3. Zawodnicy sztafety startują w strojach jednego koloru, wskazanego w zgłoszeniu.
 4. W Biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.
 5. W dniu Biegu, sztafety i zawodnicy zostaną zweryfikowani w lotnym Biurze zawodów w godzinach 20:30-21:30. Biuro Zawodów mieścić się będzie na parkingu przy ul. Łupkowej.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim. Warunkiem dopuszczenia sztafety jest dopuszczenie wszystkich jej zawodników.
 7. Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

§ 5. ZASADY BIEGU

 1. Bieg rozgrywany jest systemem 8 x 4 x 610 m., co oznacza, że zawodnicy sztafety pokonują kolejno pętlę liczącą około 610 m., a po jej ukończeniu przez każdego z zawodników sztafety pokonują ją ponownie w tej samej kolejności – i tak ośmiokrotnie.
 2. Zawodnicy sztafety otrzymują numery startowe z oznaczeniem numeru drużyny oraz numerem zmiany, na której startuje dany zawodnik.
 3. Zawodnicy sztafety startują w kolejności wynikającej z numerów startowych, jakiekolwiek odstępstwa od tej kolejności są niedopuszczalne i skutkują dyskwalifikacją drużyny.
 4. Zmiany dokonywane są przez przekazanie pałeczki w oznaczonej strefie zmian. Nieprzekazanie pałeczki lub istotne przekroczenie granic strefy zmian skutkuje dyskwalifikacją sztafety.
 5. Warunkiem odnotowania zmiany w sztafecie jest zgłoszenie się zawodnika, który przekazał pałeczkę do sędziego zawodów bezpośrednio po dokonaniu zmiany.
 6. Drużyny liczące więcej niż jedną kobietę startują o 2 minuty wcześniej niż pozostałe drużyny, przy czym za każdą dodatkową kobietę udzielna jest kolejna dwuminutowa bonifikata czasowa.

§ 6. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia sztafet do udziału w biegu dokonywane są za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora – przesłanego na adres mailowy organizatora najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2015 r.; po tej dacie zgłoszenia sztafet nie będą przyjmowane.
 2. Zgłoszenie sztafety powinno zawierać wskazanie jej nazwy i przynajmniej kapitana drużyny; nazwiska pozostałych zawodników mogą być podane w dniu startu (a podane wcześniej składy sztafet mogą być zmieniane) – najpóźniej na godzinę przed zawodami.
 3. Zgłoszenie do Biegu dokonywane jest w sposób następujący:
  1) sztafeta zainteresowana udziałem w zawodach przesyła pocztą elektroniczną zgłoszenie na formularzu,
  2) Organizator wstępnie akceptuje zgłoszenie przesyłając sztafecie informację o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 48 godzin,
  3) Po dokonaniu wpłaty sztafeta umieszczana jest na liście zgłoszonych drużyn,
  4) Dokonanie wpłaty po upływie zakreślonego terminu nie wywołuje skutku, a przyjęcie zgłoszenia możliwe jest tylko pod warunkiem niewyczerpania limitu startujących zespołów.
 4. Dokonanie opłaty startowej za drużynę pomimo braku potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora nie upoważnia do udziału w Biegu.
 5. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.
 6. Ustala się limit ilości sztafet na 25. Przypadki sporne będą rozstrzygane przez losowanie przeprowadzone przez Dyrektora Biegu.

§ 7. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzona będzie jedynie klasyfikacja drużynowa sztafet.
 2. Inne klasyfikacje drużynowe mogą być prowadzone, gdy organizator Biegu tak postanowi.
 3. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania wśród zawodników, którzy wezmą udział w Biegu.

§ 8. NAGRODY

 1. Sztafety, które zdobędą miejsca od 1. do 6. zostaną nagrodzone pucharami.
 2. Każda ze sztafet otrzyma pamiątkowy dyplom.

§ 9. OPŁATA STARTOWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wniesienie opłaty startowej.
 2. Wysokość opłaty startowej za udział całej sztafety wynosi:
 3. a) do 31 lipca 2015 r. – 120 zł;
 4. b) od 1 sierpnia 2015 r. – 140 zł.

O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data przesłania zgłoszenia udziału w Biegu

 1. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora:

46 1140 2017 0000 4102 1138 8156

Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź (w tytule: wpisowe za Wycie Szakala od sztafety …..)

 1. Dowodem wpłynięcia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 2. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innej sztafety.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda ze sztafet otrzyma „pakiet startowy” z słodyczami i napojami.
 2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 9.00 w dniu 8 sierpnia 2015 r., bezpośrednio przez organizatora lub pod jego adresem mailowym. Protesty będą rozpatrywane w dniu następnym. Ostateczne wyniki Biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
 3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator Biegu.

Dyrektor Biegu – Szymon Drab
Kierownik Biegu – Klaudia Kobus

 

WYNIKI:

>Wycie_Szakala_2015_Wyniki
>Wycie_Szakala_2015_KOBIETY

>Wycie_Szakala_2015_OPEN
>Wycie_Szakala_2015_Szczegółowe

*wyniki są przybliżone i odzwierciedlają odnotowane zawodnika u sędziego, nie zaś chwilę przekazania pałeczki sztafetowej.

Galeria zdjęć:

>Szakalowe Impresje 2015 (wycie szakala) by Maciej Sowa
>Wycie Szakala 2015 by Maciej Sowa
>Relacja oraz relacja na portalu lodz.gazeta.pl

mapka biegu

 

Podczas Sztafety rywalizować będziemy o Puchar Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.

SPONSOR GŁÓWNY:

AccSignature_Lg_grayrossmann-300x58

 

 

 

 

 

PARTNERZY:

ale_partnerzy logo dd

 

plakat2