STARTUJEMY ZA :

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

SPONSOR GŁÓWNY:

AccSignature_Lg_grayrossmann-300x58

Klub Sportowy „Szakale Bałut” zaprasza całą biegową brać na kolejną, piątą już, edycję Sztafetowego Maratonu Szakala, która odbędzie się 5 lipca 2015 r. o godz. 10:30. Spotykamy się jak co roku w naszym pięknym Arturówku (okolice stawów przy ul. Skrzydlatej).
Rywalizować ze sobą będą sztafety 7-osobowe, z minimum dwoma kobietami w składzie.
Trasa biegu poprowadzona zostanie w terenie mieszanym, na dystansie maratonu, tj. 42 195m. Każdy z zawodników sześciokrotnie pokona pętlę o długości 1000m, startując zawsze w tej samej kolejności, która zostanie wyznaczona numerem startowym.
Jest o co powalczyć – poza ogromną dawką endorfin, 6 najlepszych drużyn otrzyma okazałe, pamiątkowe puchary, a każda ze sztafet, która tego dnia weźmie udział naszym biegu, otrzyma oprawiony dyplom. Drużyny otrzymają od nas także słodki pakiet startowy, więc sił na pewno nikomu nie zabraknie :)
Tradycją już jest, iż po biegu zapraszamy wszystkich do iście rodzinnego zdjęcia biegowego! Nie może Was tam zabraknąć! :)
Widzimy się na trasie!
Ze sportowym pozdrowieniami
Szakale Bałut Łódź

sztafetaV

 

szakale_homepodpis wiadomości - stopka_0

Regulamin V Sztafetowego Maratonu Szakala

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. V Sztafetowy Maraton Szakala (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalut@o2.pl, współfinansowany ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl) oraz Sponsorów Biegu.
2. Wszystkich uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
3. Celem biegu jest popularyzacja sportu (biegania w szczególności) oraz integracja środowisk i klubów biegowych z regionu łódzkiego.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

1. Bieg odbędzie się w dniu 5 lipca 2015 r. (niedziela), start i meta zlokalizowane będą w Łodzi, przy stawach w Arturówku (w okolicy ul. Skrzydlatej 75).
2. Trasa Biegu poprowadzona jest po terenie leśnym, na pętlach wokół środkowego stawu, drogą gruntową, drogą asfaltową oraz po kostce granitowej. Mapka trasy znajduje się na stronie organizatora w zakładce dotyczącej V Sztafetowego Maratonu Szakala.
3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie maratonu – 42 195 m. Trasa nie jest atestowana.
4. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
5. Trasa Biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

§ 3. CZAS BIEGU

1. Start Biegu nastąpi o godzinie 10:30.
2. Ustala się limit czasu na 4½ godziny. Sztafety, które przed upływem tego czasu nie ukończą Biegu nie będą klasyfikowane.

§ 4. UCZESTNICTWO W BIEGU

1. W Biegu udział biorą siedmioosobowe sztafety, z których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. Zawodnicy sztafety oznaczeni są kolejnymi numerami, które oznaczają stałą kolejność zmian w sztafecie.
2. Sztafetę reprezentuje kapitan drużyny, który jest jedyną osobą uprawnioną do składania oświadczeń w jej imieniu.
3. Dopuszcza się start sztafet liczących nie mniej niż pięć osób, w których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. W takim przypadku kapitan drużyny wskazuje zawodników, którzy pobiegną na dwóch zmianach. Zawodnicy tacy mają na koszulkach dwa numery startowe.
4. Zawodnicy sztafety startują w strojach jednego koloru, wskazanego w zgłoszeniu.
5. W Biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat. Osoby młodsze, które ukończyły lat 15, mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
6. W dniu Biegu, sztafety i zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze zawodów w godzinach 8:00 ÷ 9:30. Biuro Zawodów mieścić się będzie w budynku przy ul. Skrzydlatej 75.
7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim. Warunkiem dopuszczenia sztafety jest dopuszczenie wszystkich jej zawodników.
8. Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

§ 5. ZASADY BIEGU

1. Bieg rozgrywany jest systemem 7 x 6 x 1 000 m., co oznacza, że zawodnicy sztafety pokonują kolejno pętlę liczącą około 1 000 m., a po jej ukończeniu przez każdego z zawodników sztafety pokonują ją ponownie w tej samej kolejności – i tak sześciokrotnie.
2. Zawodnicy sztafety otrzymują numery startowe z oznaczeniem numeru drużyny oraz numerem zmiany, na której startuje dany zawodnik.
3. Zawodnicy sztafety startują w kolejności wynikającej z numerów startowych, jakiekolwiek odstępstwa od tej kolejności są niedopuszczalne i skutkują dyskwalifikacją drużyny.
4. W przypadku wycofania się zawodnika sztafety § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio, po zgłoszeniu przejęcia numeru sędziemu zawodów.
5. Zmiany dokonywane są przez przekazanie pałeczki w oznaczonej strefie zmian. Nieprzekazanie pałeczki lub istotne przekroczenie granic strefy zmian skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

§ 6. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia sztafet do udziału w biegu dokonywane są za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora – przesłanego na adres mailowy organizatora najpóźniej do dnia 3 lipca 2015 (włącznie); po tej dacie zgłoszenia sztafet nie będą przyjmowane.
2. Zgłoszenie sztafety powinno zawierać wskazanie jej nazwy i przynajmniej kapitana drużyny; nazwiska pozostałych zawodników mogą być podane w dniu startu (a podane wcześniej składy sztafet mogą być zmieniane) – najpóźniej na godzinę przed zawodami.
3. Za zgłoszenie do Biegu uważa się doręczenie wypełnionego formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.
4. Ustala się limit ilości sztafet na 33. W przypadku przekroczenia limitu decydująca będzie data zaksięgowania opłaty startowej, a przypadki sporne będą rozstrzygane przez losowanie przeprowadzone przez Dyrektora Biegu.

§ 7. KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa sztafet.
2. Inne klasyfikacje drużynowe mogą być prowadzone, gdy organizator Biegu tak postanowi.

§ 8. NAGRODY

1. Sztafety, które zdobędą miejsca od 1. do 6. zostaną nagrodzone pucharami.
2. Każda ze sztafet otrzyma pamiątkowy dyplom oprawiony w antyramę.
3. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania wśród zawodników, którzy wezmą udział w Biegu.

§ 9. OPŁATA STARTOWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wniesienie opłaty startowej.
2. Wysokość opłaty startowej za udział całej sztafety wynosi:
a) do 19 czerwca 2015 r. – 140 zł;
b) od 20 czerwca do 3 lipca 2015 r. – 210 zł.
O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data przesłania zgłoszenia udziału w Biegu.
3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) sztafeta jest zobowiązana do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winna była wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonano pierwszej wpłaty.
4. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora: 46 1140 2017 0000 4102 1138 8156 Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź (w tytule: wpisowe za Maraton Szakala od sztafety [nazwa sztafety]).
5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
6. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innej sztafety.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze sztafet otrzyma „pakiet startowy” z napojami, słodyczami i owocami.
2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 18:00 w dniu Biegu, bezpośrednio przez organizatora lub pod jego adresem mailowym. Protesty będą rozpatrywane w dniu następnym. Ostateczne wyniki Biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator Biegu.

Dyrektor Biegu – Tomasz Bedyk

 

 

 

 

Zgłoszone drużyny

  Nazwa opłata
01 AkademiaBiegacza.pl S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹ TAK
02 Morena Czołowa TAK
03 Run&Smile TAK
04 BSS 1 TAK
05 BSS 2 TAK
06 Grupa Biegowa Sieradz Biega I TAK
07 Grupa Biegowa Sieradz Biega II TAK
08 mBank TAK
09 AGB Active Runners TAK
10 Novamed.pl TAK
11 BbL Zduńska Wola TAK
12 Tate&Lyle Active Team TAK
13 Biegacz Nowosolna TAK
14 RYSIOTEAM 1 TAK
15 RYSIOTEAM 2 TAK
16 RYSIOTEAM 3 TAK
17 Krwinka TAK
18 FIT FABRIC TAK
19 OSHIN-TEAM TAK
20 RunningLab TAK
21 RunningSucks TAK
22 Łódź Running Team 1 TAK
23 Łódź Running Team 2 TAK
24 Łódź Running Team 3 TAK
25 Kita Team TAK
26 Korona Pabianice TAK
27 Korona Pabianice 2 TAK
28 Tigers Team TAK
29 Zwierzentasy TAK
30 Biegacz Nowosolna II TAK
31 Sport-Factory Team TAK
32 AkademiaBiegacza.pl S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹ – TEAM II TAK
33 PGF Zdrowy Wybór TAK
34 Klub Biegaczy Spartakus Bełchatów TAK
35 Magellan TAK
36 Accenture Running Team 1 TAK
37 Accenture Running Team 2 TAK
38 Szakale Bałut Łódź TAK

 

mapka_sztafeta

 

 

SPONSOR GŁÓWNY:

AccSignature_Lg_gray

 

rossmann-300x58