STARTUJEMY ZA :

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

UWAGA! Z uwagi na wyczerpanie limitu drużyn, nie przyjmujemy więcej zgłoszeń. Do zobaczenia na starcie!
13517769_1152979051407755_108870629_o
SPONSOR GŁÓWNY:

AccSignature_Lg_grayrossmann-300x58

Klub Sportowy „Szakale Bałut” zaprasza całą biegową brać na kolejną, szóstą już, edycję Sztafetowego Maratonu Szakala, która odbędzie się 3 lipca 2016 r. o godz. 10:30. Spotykamy się jak co roku w naszym pięknym Arturówku (okolice stawów przy ul. Skrzydlatej).
Rywalizować ze sobą będą sztafety 7-osobowe, z minimum dwoma kobietami w składzie.
Trasa biegu poprowadzona zostanie w terenie mieszanym, na dystansie maratonu, tj. 42 195m. Każdy z zawodników sześciokrotnie pokona pętlę o długości 1000m, startując zawsze w tej samej kolejności, która zostanie wyznaczona numerem startowym.
Jest o co powalczyć – poza ogromną dawką endorfin, 6 najlepszych drużyn otrzyma okazałe, pamiątkowe puchary, a każda ze sztafet, która tego dnia weźmie udział naszym biegu, otrzyma oprawiony dyplom. Drużyny otrzymają od nas także słodki pakiet startowy, więc sił na pewno nikomu nie zabraknie :)
Tradycją już jest, iż po biegu zapraszamy wszystkich do iście rodzinnego zdjęcia biegowego! Nie może Was tam zabraknąć! :)
Widzimy się na trasie!
Ze sportowym pozdrowieniami
Szakale Bałut Łódź
NIE PIJĘ ALKOHOLU – BIEGAM. 
Bieg jest wspierany przez Urząd Miasta Łodzi

ze środków na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

 

 

szakale_homepodpis wiadomości - stopka_0

Regulamin VI Sztafetowego Maratonu Szakala

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. VI Sztafetowy Maraton Szakala (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalut@o2.pl, współfinansowany ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl) oraz Sponsorów Biegu.
2. Wszystkich uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
3. Celem biegu jest popularyzacja sportu (biegania w szczególności) oraz integracja środowisk i klubów biegowych z regionu łódzkiego.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

1. Bieg odbędzie się w dniu 3 lipca 2016 r. (niedziela), start i meta zlokalizowane będą w Łodzi, przy stawach w Arturówku (w okolicy ul. Skrzydlatej 75).
2. Trasa Biegu poprowadzona jest po terenie leśnym, na pętlach wokół środkowego stawu, drogą gruntową, drogą asfaltową oraz po kostce granitowej. Mapka trasy znajduje się na stronie organizatora w zakładce dotyczącej VI Sztafetowego Maratonu Szakala.
3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie maratonu – 42 195 m. Trasa nie jest atestowana.
4. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
5. Trasa Biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

§ 3. CZAS BIEGU

1. Start Biegu nastąpi o godzinie 10:30.
2. Ustala się limit czasu na 4½ godziny. Sztafety, które przed upływem tego czasu nie ukończą Biegu nie będą klasyfikowane.

§ 4. UCZESTNICTWO W BIEGU

1. W Biegu udział biorą siedmioosobowe sztafety, z których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. Zawodnicy sztafety oznaczeni są kolejnymi numerami, które oznaczają stałą kolejność zmian w sztafecie.
2. Sztafetę reprezentuje kapitan drużyny, który jest jedyną osobą uprawnioną do składania oświadczeń w jej imieniu.
3. Dopuszcza się start sztafet liczących nie mniej niż pięć osób, w których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. W takim przypadku kapitan drużyny wskazuje zawodników, którzy pobiegną na dwóch zmianach. Zawodnicy tacy mają na koszulkach dwa numery startowe.
4. Zawodnicy sztafety startują w strojach jednego koloru, wskazanego w zgłoszeniu.
5. W Biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat. Osoby młodsze, które ukończyły lat 15, mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
6. W dniu Biegu, sztafety i zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze zawodów w godzinach 8:00 ÷ 9:30. Biuro Zawodów mieścić się będzie w budynku przy ul. Skrzydlatej 75.
7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim. Warunkiem dopuszczenia sztafety jest dopuszczenie wszystkich jej zawodników.
8. Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

§ 5. ZASADY BIEGU

1. Bieg rozgrywany jest systemem 7 x 6 x 1 000 m., co oznacza, że zawodnicy sztafety pokonują kolejno pętlę liczącą około 1 000 m., a po jej ukończeniu przez każdego z zawodników sztafety pokonują ją ponownie w tej samej kolejności – i tak sześciokrotnie.
2. Zawodnicy sztafety otrzymują numery startowe z oznaczeniem numeru drużyny oraz numerem zmiany, na której startuje dany zawodnik.
3. Zawodnicy sztafety startują w kolejności wynikającej z numerów startowych, jakiekolwiek odstępstwa od tej kolejności są niedopuszczalne i skutkują dyskwalifikacją drużyny.
4. W przypadku wycofania się zawodnika sztafety § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio, po zgłoszeniu przejęcia numeru sędziemu zawodów.
5. Zmiany dokonywane są przez przekazanie pałeczki w oznaczonej strefie zmian. Nieprzekazanie pałeczki lub istotne przekroczenie granic strefy zmian skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

§ 6. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia sztafet do udziału w biegu dokonywane są za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora – przesłanego na adres mailowy organizatora najpóźniej do dnia 1 lipca 2016 (włącznie); po tej dacie zgłoszenia sztafet nie będą przyjmowane.
2. Zgłoszenie sztafety powinno zawierać wskazanie jej nazwy i przynajmniej kapitana drużyny; nazwiska pozostałych zawodników mogą być podane w dniu startu (a podane wcześniej składy sztafet mogą być zmieniane) – najpóźniej na godzinę przed zawodami.
3. Za zgłoszenie do Biegu uważa się doręczenie wypełnionego formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.
4. Ustala się limit ilości sztafet na 33. W przypadku przekroczenia limitu decydująca będzie data zaksięgowania opłaty startowej, a przypadki sporne będą rozstrzygane przez losowanie przeprowadzone przez Dyrektora Biegu.

§ 7. KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa sztafet.
2. Inne klasyfikacje drużynowe mogą być prowadzone, gdy organizator Biegu tak postanowi.

§ 8. NAGRODY

1. Sztafety, które zdobędą miejsca od 1. do 6. zostaną nagrodzone pucharami.
2. Każda ze sztafet otrzyma pamiątkowy dyplom oprawiony w antyramę.
3. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania wśród zawodników, którzy wezmą udział w Biegu.

§ 9. OPŁATA STARTOWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wniesienie opłaty startowej.
2. Wysokość opłaty startowej za udział całej sztafety wynosi:
a) do 15 czerwca 2016 r. – 140 zł;
b) od 16 czerwca do 1 lipca 2016 r. – 210 zł.
O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data przesłania zgłoszenia udziału w Biegu.
3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) sztafeta jest zobowiązana do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winna była wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonano pierwszej wpłaty.
4. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora: 46 1140 2017 0000 4102 1138 8156 Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź (w tytule: wpisowe za Maraton Szakala od sztafety [nazwa sztafety]).
5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
6. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innej sztafety.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze sztafet otrzyma „pakiet startowy” z napojami, słodyczami i owocami.
2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 18:00 w dniu Biegu, bezpośrednio przez organizatora lub pod jego adresem mailowym. Protesty będą rozpatrywane w dniu następnym. Ostateczne wyniki Biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator Biegu.

Dyrektor Biegu – Tomasz Bedyk

NIE PIJĘ ALKOHOLU – BIEGAM. 
Bieg jest wspierany przez Urząd Miasta Łodzi

ze środków na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zgłoszone drużyny

  Nazwa opłata
01 AkademiaBiegacza S.L. SALOS-WODNA Łódź – TEAM I  TAK
02  TIGERS TEAM  TAK
03  KS Głowno w Biegu 1  TAK
04  KS Głowno w Biegu 2  TAK
05  Morena Czołowa 1  TAK
06  Morena Czołowa 2  TAK
07  Głowno w Biegu i Przyjaciele  TAK
08  KITA TEAM  TAK
09  PGF Zdrowy Wybór  TAK
10  Grupa Biegowa „Sieradz Biega” I  TAK
11  Grupa Biegowa „Sieradz Biega” II  TAK
12  Korona Pabianice  TAK
13  BBL Zduńska Wola  TAK
14  Run&Smile Pabianice  TAK
15  AGB Torfy  TAK
16  Rocket Team  TAK
17  KS Głowno w Biegu 3  TAK
18  EVErRUN 1  TAK
19  EVErRUN 2  TAK
20  RYSIOTEAM  TAK
21  RYSIOTEAM i Przyjaciele  TAK
22  mBank  TAK
23  CROSSRUNSHOP  TAK
24  CERI International  TAK
25  TATE & LYLE ACTIVE TEAM  TAK
26  MAGNETIX SPORT TEAM  TAK
27  Korona Pabianice II  TAK
28  Novamed Pl  TAK
29  4 Łapy Psa i Przyjaciele  TAK
30  AkademiaBiegacza S.L. SALOS-WODNA Łódź – TEAM II  TAK
31  Trucht Team  TAK
32  Łódź Kocha Sport  TAK
33 Piękni i Bestie  TAK
34 Szybcy i Wściekli  TAK
35 Szakale Bałut Łódź  TAK
36 Łódź Kocha Sport – Team 2  TAK
37 BIEGACZ NOWOSOLNA  TAK
38 Formotiva Running Team  TAK

 

 

mapka_sztafeta

 

WYNIKI:

Po długich naradach sędziowie postanowili ostatecznie przyznać dwa równoległe czwarte miejsca dla drużyn S.L. SALOS-WODNA Łódź – TEAM II oraz Trucht Team. Wątpliwości formalne wynikały z błędu pisarskiego w regulaminie biegu, który dotyczył co prawda jednej cyfry, ale o kluczowym znaczeniu. Takie rozwiązanie uznajemy za najlepsze, gdyż nie krzywdzi żadnej z drużyn. Poprawiony puchar drużyna Trucht Team otrzyma podczas V Wycia Szakala o Północy.

GALERIA ZDJĘĆ:

  1. Galeria by Runoholic

  2. Galeria by Doktorek cz. 1/3

  3. Galeria by Doktorek cz. 2/3

  4. Galeria by Doktorek cz. 3/3

SPONSOR GŁÓWNY:

AccSignature_Lg_gray

 

rossmann-300x58