STARTUJEMY ZA :

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Klub Sportowy „Szakale Bałut” zaprasza całą biegową brać na kolejną – dziesiątą już – edycję Sztafetowego Maratonu Szakala, która odbędzie się 3 lipca 2022 r. o godz. 10:30. Spotykamy się jak co roku w naszym pięknym Arturówku (okolice stawów przy ul. Skrzydlatej).

Rywalizować ze sobą będą sztafety 7-osobowe, z minimum dwoma kobietami w składzie. Trasa biegu poprowadzona zostanie w terenie mieszanym, na dystansie maratonu, tj. 42 195 m. Każdy z zawodników sześciokrotnie pokona pętlę o długości 1000 m, startując zawsze w tej samej kolejności, która zostanie wyznaczona numerem startowym.

Jest o co powalczyć – poza ogromną dawką endorfin, 6 najlepszych drużyn otrzyma okazałe puchary, a każda ze sztafet, która tego dnia weźmie udział naszym biegu, dostanie pamiątkowy dyplom. Drużyny otrzymają od nas także słodki pakiet startowy, więc sił na pewno nikomu nie zabraknie :)

Tradycją już jest, iż po biegu zapraszamy wszystkich do iście rodzinnego zdjęcia biegowego! Nie może Was tam zabraknąć! :) Widzimy się na trasie!

Ze sportowymi pozdrowieniami,

Szakale Bałut Łódź

Regulamin
X Sztafetowego Maratonu Szakala

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. X Sztafetowy Maraton Szakala oraz Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Służb Mundurowych w sztafecie maratońskiej (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalutlodz@gmail.com, współfinansowany ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) oraz Sponsorów Biegu.
 2. Wszystkich uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 3. Celem biegu jest popularyzacja sportu (biegania w szczególności) oraz integracja środowisk i klubów biegowych z regionu łódzkiego.

II TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Bieg odbędzie się w dniu 3. lipca 2022 (niedziela), start i meta zlokalizowane będą w Łodzi, przy stawach w Arturówku (w okolicy ul. Skrzydlatej 75).
 2. Trasa Biegu poprowadzona jest po terenie leśnym, na pętlach wokół środkowego stawu, drogą gruntową, drogą asfaltową oraz po kostce granitowej. Mapka trasy znajduje się na stronie organizatora w zakładce dotyczącej X Sztafetowego Maratonu Szakala.
 3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie maratonu – 42 195 m. Trasa nie jest atestowana.
 4. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
 5. Trasa Biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

III CZAS BIEGU

 1. Start Biegu nastąpi o godzinie 10:30.
 2. Ustala się limit czasu na 4 godziny. Sztafety, które przed upływem tego czasu nie ukończą Biegu nie będą klasyfikowane.

IV UCZESTNICTWO W BIEGU

 1. W Biegu udział biorą siedmioosobowe sztafety, z których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. Zawodnicy sztafety oznaczeni są kolejnymi numerami, które oznaczają stałą kolejność zmian w sztafecie.
 2. Sztafetę reprezentuje kapitan drużyny, który jest jedyną osobą uprawnioną do składania oświadczeń w jej imieniu.
 3. Dopuszcza się start sztafet liczących nie mniej niż pięć osób, w których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. W takim przypadku kapitan drużyny wskazuje zawodników, którzy pobiegną na dwóch zmianach. Zawodnicy tacy mają na koszulkach dwa numery startowe.
 4. W Biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat. Osoby młodsze, które ukończyły lat 15, mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. W dniu Biegu, sztafety i zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze zawodów w godzinach 8:00 ÷ 9:30. Biuro Zawodów mieścić się będzie w budynku Hotelu Prząśniczka przy ul. Studenckiej 20/24.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Warunkiem dopuszczenia sztafety jest dopuszczenie wszystkich jej zawodników. – podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu i pomiaru czasu oraz ich umieszczenie na stronie internetowej organizatora i podmiotu wykonującego pomiar czasu.
 7. Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

V ZASADY BIEGU

 1. Bieg rozgrywany jest systemem 7 x 6 x 1 000 m., co oznacza, że zawodnicy sztafety pokonują kolejno pętlę liczącą około 1 000 m., a po jej ukończeniu przez każdego z zawodników sztafety pokonują ją ponownie w tej samej kolejności – i tak sześciokrotnie.
 2. Zawodnicy sztafety otrzymują numery startowe z oznaczeniem numeru drużyny oraz numerem zmiany, na której startuje dany zawodnik.
 3. Zawodnicy sztafety startują w kolejności wynikającej z numerów startowych, odstępstwa od tej kolejności, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4 ust. 3, są niedopuszczalne i skutkują dyskwalifikacją drużyny.
 4. W przypadku wycofania się zawodnika sztafety § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio, po zgłoszeniu przejęcia numeru sędziemu zawodów przez kapitana drużyny.
 5. Zmiany dokonywane są przez przekazanie pałeczki w oznaczonej strefie zmian. Nieprzekazanie pałeczki lub istotne przekroczenie granic strefy zmian skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

VI ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia sztafet do udziału w biegu dokonywane są za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora – przesłanego na adres mailowy organizatora (szakalebalutlodz@gmail.com) w dniach od 15. kwietnia (start zapisów) do 26. czerwca 2022r. (włącznie); po tej dacie zgłoszenia sztafet nie będą przyjmowane.
 2. Zgłoszenie sztafety powinno zawierać wskazanie jej nazwy i przynajmniej kapitana drużyny; nazwiska pozostałych zawodników oraz ich kolejność w sztafecie muszą być podane najpóźniej do dnia 27. czerwca 2022r.
 3. Za zgłoszenie do Biegu uważa się doręczenie wypełnionego formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.
 4. Ustala się nieprzekraczalny limit ilości sztafet na 60.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia organizator przesyła informację zwrotną czy limit sztafet nie został już osiągnięty i wyznacza trzydniowy termin na dokonanie opłaty. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie, zgłoszenie uznaje się za nieważne.
 6. Sztafety, które nie zmieściły się w limicie zapisów umieszczane są na liście rezerwowej. W przypadku wycofania się którejś z już zapisanych sztafet lub nie dokonania przez nią w terminie opłaty startowej, pierwsza drużyna z listy rezerwowej poinformowana zostanie o możliwości dokonania opłaty startowej. § 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

VII KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa sztafet oraz klasyfikacja Służb Mundurowych w ramach Mistrzostw Województwa Łódzkiego Służb Mundurowych w sztafecie maratońskiej
 2. Uczestnikami klasyfikacji Służb Mundurowych mogą być drużyny składające się wyłącznie z funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, którzy pełnią służbę lub pracują w jednostkach organizacyjnych na terenie województwa łódzkiego.
 3. W klasyfikacji mogą brać udział przedstawiciele służb i instytucji m.in.:
 1. a) Policji
 2. b) Straży Granicznej
 3. c) Straży Pożarnej
 4. d) Wojsko Polskie
 5. e) Wojska Obrony Terytorialnej
 6. f) Służba Celna
 7. g) Służba Więzienna
 8. h) Straże Miejskie i Gminne
 9. i) Lasy Państwowe
 10. j) Służba Ochrony Kolei
 11. k) Inspekcja Transportu Drogowego
 1. Inne klasyfikacje drużynowe mogą być prowadzone, gdy organizator Biegu tak postanowi.

VIII NAGRODY

 1. Sztafety w klasyfikacji drużynowej, które zdobędą miejsca od 1. do 6. zostaną nagrodzone pucharami.
 2. Sztafety w klasyfikacji Służb Mundurowych, które zdobędą miejsca od 1. Do 3. Zostaną nagrodzone pucharami.
 3. Każda ze sztafet otrzyma pamiątkowy dyplom oprawiony w antyramę.
 4. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania wśród zawodników, którzy wezmą udział w Biegu.

IX OPŁATA STARTOWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wniesienie opłaty startowej.
 2. Wysokość opłaty startowej za udział całej sztafety wynosi:
  a) od 15. kwietnia do 30. maja 2022 r. – 245 zł (35 zł x 7os);
  b) od 1. czerwca do 26. czerwca 2022 r. – 280 zł (40 zł x 7os).
  O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data przesłania zgłoszenia udziału w Biegu.
 3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) sztafeta jest zobowiązana do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winna była wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonano pierwszej wpłaty.
 4. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora: 46 1140 2017 0000 4102 1138 8156 Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź (w tytule: wpisowe za Maraton Szakala od sztafety [nazwa sztafety]).
 5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 6. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innej sztafety.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda ze sztafet otrzyma „pakiet startowy” z napojami, słodyczami i owocami.
 2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 18:00 w dniu Biegu, bezpośrednio przez organizatora lub pod jego adresem mailowym. Protesty będą rozpatrywane w dniu następnym. Ostateczne wyniki Biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
 3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator Biegu.

LIMIT ZGŁOSZEŃ WYCZERPANY

DZIĘKUJEMY!

:)

Zgłoszone drużyny

  Nazwa Opłata
 1  Time4S  TAK
 2  Ambitne Tygrysice  TAK
 3  Piechotą po Schodach 1  TAK
 4  Piechotą po Schodach 2  TAK
 5  ORT  TAK
 6  Olej Running Team  TAK
 7  AGB Torfy 1  TAK
 8  Łódź Kocha Sport 1  TAK
 9  Warriors Łódź 1  TAK
 10  Łódź Kocha Sport 2  TAK
 11  KS Dynamic Łódź  TAK
 12  Razem Trenujemy Sport 1  TAK
 13  Razem Trenujemy Sport 2  TAK
 14  Warriors Łódź 2  TAK
 15  OFIARY SPORTU  TAK
 16 #HAPPYRUNNERS 1  TAK
 17 #HAPPYRUNNERS 2  TAK
 18  Łódź Kocha Sport 3  TAK
 19  O Co Biega Teżewe  TAK
 20  O Co Biega Zryte Berety  TAK
 21  AGB Torfy 2  TAK
 22  AGB Torfy 3  TAK
 23  Łódź Run Crew/JAKOTeam 1  TAK
 24  Łódź Run Crew/JAKOTeam 2  TAK
 25  Łódź Run Crew/JAKOTeam 3  TAK
 26  KS Ultra Team Łódź  TAK
 27  AKS Wataha Pabianice  TAK
 28  EVErRUN poziomki  TAK
 29  EVErRUN malinki  TAK
 30  AKS Wataha Pabianice – Kwiaty Doris  TAK
 31  KB Spartakus Bełchatów  TAK
 32  Clariant  TAK
 33  Prądy wsteczne  TAK
 34  SKPB Łódź  TAK
 35  Red Devils of Tate and Lyle  TAK
 36  AkademiaBiegacza.pl  TAK
 37  Szybcy i Wściekli  TAK
 38  Takeda Running Team  TAK
 39  VEOLIA – z nami cieplej  TAK
 40  Rundomy  TAK
 41  Rossbiegani  TAK
 42  KLUB 555  TAK
 43  GFT RUNNERS  TAK
 44  Rodzinna Grupa Rowerowa  TAK
 45  STRAŻACY  TAK
 46  SŁUŻBA WIĘZIENNA Łódź  TAK
 47  9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ  TAK
 48  POLICJA – BEZPIECZNIE DO CELU  TAK
 49  II KP KMP w Łodzi  TAK
 50  RDLP  TAK
 51  Policja 1  TAK
 52  Policja 2  TAK
 53  Policja 3  TAK
 54
 55  Szakale Bałut Łódź  TAK

 

 

 

 

 

 

mapka_sztafeta

Prezydent Miasta Lodzi Hanna Zdanowska_0Drodzy Biegacze! Miło nam poinformować, że X Sztafetowy Maraton Szakala został objęty honorowym patronatem Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. To dla nas nie lada wyróżnienie i dodatkowa motywacja w realizacji tego przedsięwzięcia!

www.uml.lodz.pl/urzad-miasta-lodzi/prezydent-miasta


Bieg współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl


MOSIR

Nasze wydarzenie odbywa się na terenie i dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi.

www.mosir.lodz.pl


FKF

Transport podczas X Sztafetowego Maratonu Szakala zapewnia nam firma przewozowa FKF Transport. Dziękujemy!

www.fkftransport.pl


HTM

Pyszny prowiant dla naszych gości podczas X Sztafetowego Maratonu Szakala zapewnia Handel i Transport Międzynarodowy – Krzysztof Przewoźny. Dziękujemy bardzo!


szmigiel

Jest z nami również firma Szmigiel – znaki drogowe, oferująca pełen zakres oznakowania tymczasowego, projekty tymczasowej organizacji ruchu oraz obsługę imprez masowych

www.szmigiel.pl


Sylmiet

Nagrody dla najlepszej sztafety mundurowej podczas I Mistrzostw Województwa Łódzkiego Służb Mundurowych w Maratonie Sztafetowym ufundowała firma Sylmiet

www.umundurowanie.pl


RDLP

Naszym Partnerem podczas X Sztafetowego Maratonu Szakala jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

www.lodz.lasy.gov.pl


Podczas I Mistrzostw Województwa Łódzkiego Służb Mundurowych w Maratonie Sztafetowym wspierają nas:

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

WOT

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

 ZZS

Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów
 KP

ZZP

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi

OISW

NSZZFPW

Straż Miejska w Łodzi

sm

Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych „Bastion”

bastion