XI Półmaraton Szakala startuje za:

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

baner dlugi

Na niedzielę, 31 października 2021 r. wyznaczyliśmy datę XI Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego. Trasa biegu wytyczona została na terenie Lasu Łagiewnickiego stanowiącego część Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Start, podobnie jak w zeszłym roku, nastąpi w samo południe z ulicy Skrzydlatej przy stawach w Arturówku.

Najnowsze informacje odnośnie biegu oraz weekendowych treningów z Szakalami znajdziesz na naszym facebookowym fanpage’u: www.facebook.com/szakalebalut

 

Regulamin

XI Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. XI Półmaraton Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; mail: szakalebalutlodz@gmail.com
 2. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 3. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Bieg odbędzie się w dniu 31 października 2021r., start i meta nad stawami w Arturówku, przy obiekcie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi.
 2. Trasa biegu poprowadzona jest po Lesie Łagiewnickim w Łodzi, w ponad 90% duktami i ścieżkami leśnymi (z odcinkiem o stromych podbiegach i zbiegach).
 3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie półmaratonu – 21.097 m. Trasa nie jest atestowana.
 4. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr.
 5. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
 6. Trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

§ 3. CZAS BIEGU

 1. Start biegu nastąpi o godzinie 12.00. Z uwagi na niewielką szerokość trasy zawodnicy zostaną rozstawieni na starcie w następujących grupach startowych
 2. start o godzinie 12.00 – kobiety
 3. start o godzinie 12.15 – mężczyźni grupa I
 4. start o godzinie 12.25 – mężczyźni grupa II

Do grupy startującej o godzinie 12.15 przydzielonych zostanie 175 najwcześniej zgłoszonych i opłaconych zawodników płci męskiej, a po wyczerpaniu tej puli – zawodnicy, których rekord w półmaratonie wynosi poniżej 1:28:00 (po 1 stycznia 2019r.), a także zawodnicy wskazani przez Dyrektora Biegu.

 1. Ustala się limit czasu na 3godziny. Zawodnicy, którzy przed upływem tego czasu nie dobiegną do mety nie będą klasyfikowani.
 2. Zawodnicy, którzy do godziny 14.10 nie dobiegną do punktu, w którym trasa po raz drugi przecina ulicę Okólną (ok. 12,8 km) nie będą klasyfikowani, a po upływie wskazanej godziny skrzyżowanie trasy z ulicą nie będzie zabezpieczane.
 3. Zawodnicy, którzy do godziny 14.50 nie dobiegną do punktu, w którym trasa po raz drugi przecina ulicę Wycieczkową (ok. 18,4 km) nie będą klasyfikowani, a po upływie wskazanej godziny skrzyżowanie trasy z ulicą nie będzie zabezpieczane.

§ 4. PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE

 1. Na trasie biegu usytuowane będą dwa punkty z napojami dla zawodników. Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 2. Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma „pakiet metowy” z napojem izotonicznym i słodyczami.
 3. Na trasie znajdować się mogą punkty kontrolne dla weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników całości wyznaczonej trasy.

§ 5. UCZESTNICTWO W BIEGU

 1. W biegu startować mogą wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 31 października 2021 roku ukończą 18 lat.
 2. Odbiór numerów startowych odbywa się w Biurze zawodów oraz w miejscu wskazanym przez organizatora. Szczegółowy harmonogram pracy Biura będzie udostępniony i opublikowany w komunikacie startowym.
 3. Biuro Zawodów mieścić się będzie w okolicy STARTU/METY przy ul. Studenckiej 2/4 w Łodzi.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 5. Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.
 6. Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 7. Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w przydzielonych grupach startowych z kolorem otrzymanych numerów startowych.
 8. Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do sznurówki buta zawodnika, a brak chipa przy sznurówce buta skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Przekazywanie, modyfikacja, uszkadzanie chipów lub ich odpinanie w czasie Biegu jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa w strefie mety – bezpośrednio po ukończeniu zawodów. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym Biegu wiadomość sms z jego wynikiem.
 9. Organizator nie ubezpiecza zawodników, każdy z nich bierze udział w Biegu na własne ryzyko.
 10. Każdy zawodnik udający się do biura zawodów winien zakryć usta i nos maseczką. Brak zastosowania się do tego zapisu będzie jednoznaczny z brakiem wydania numeru startowego.
 11. W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.
 12. Organizator w porozumieniu ze służbą medyczną zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.
 13. Organizator w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, będzie zbierał informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 wyłącznie w celu weryfikacji limitu osób mogących wziąć udział imprezie. Informacje te zostaną zniszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia biegu. W związku z powyższym, podczas rejestracji do XI Półmaratonu Szakala dookoła Lasu Łagiewnickiego, każdy z uczestników proszony jest o złożenie oświadczenia, czy jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.
 14. W przypadku wprowadzenia obostrzeń COVID-19, uniemożliwiających start w dniu Biegu osób nie zaszczepionych, osoby te mogą wziąć udział w Biegu wirtualnym po trasie XI Półmaratonu Szakala dookoła Lasu Łagiewnickiego.
  1. Osobom startującym w biegu wirtualnym przysługują wszystkie świadczenia z wyłączeniem tych, które były dostępne wyłącznie w dniu biegu. (np. pomiaru czasu, posiłek regeneracyjny, wodopoje itp.)
  2. Aby otrzymać pozostałe świadczenia należy przebiec trasę z urządzeniem rejestrującym GPS do dnia 30.11.2021
  3. przesłać na adres szkalebalutlodz@gmail.com następujące informacje
   1. imię i nazwisko
   2. nr telefonu
   3. nr startowy
   4. Czas biegu
   5. Udostępnić link do zarejestrowanego biegu
   6. Podać adres do wysyłki pakietu lub uzgodnić odbiór osobisty
  4. Nie przewiduje się możliwości zwrotu wpisowego ale zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu można pakiet przepisać na inną osobę.
 15. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i możliwością wprowadzenia ograniczeń realizacji imprez, organizator przewiduje następujące opcje, w przypadku wprowadzenia ograniczenia liczby osób uczestniczących w imprezach sportowych innych niż przewidziane w §  6 pkt. 12:
  1. Podział biegów na mniejsze grupy startowe i wprowadzenie różnych godzin startu.
  2. Rezygnacja z posiłku regeneracyjnego po biegu.
  3. W przypadku wprowadzenia całkowitego zakazu organizowania imprez sportowych – zrealizowany będzie bieg wirtualny (w innym przypadku bieg wirtualny nie będzie organizowany)

§ 6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Do dnia 25 października 2021r. zgłoszenia udziału w biegu dokonywane są przez stronę internetową organizatora za pomocą formularza zgłoszeniowego inessport.pl
 2. Po dniu 25 października 2021r., z zastrzeżeniem ust. 12, zgłoszenia są możliwe bezpośrednio u organizatora, w szczególności w Biurze zawodów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wniesienie opłaty startowej. Od opłaty startowej zwolnieni są członkowie Klubu Sportowego „Szakale Bałut Łódź” niemający zaległości w składkach członkowskich.
 4. Wysokość opłaty startowej wynosi:
 5. pierwsze 100 zgłoszeń – 90 zł;
 6. kolejne zgłoszenia do wyczerpania limitu lub zakończenia zapisów internetowych – 105zł;
 7. zgłoszenia w dniu zawodów – 125zł.
 8. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w przypadku przekroczenia limitu uczestników określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej pierwszej wpłaty.
 9. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 10. Warunkiem zgłoszenia do Biegu jest:
 11. wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej podanej przez organizatora lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów i uiszczenie opłaty startowej.
 12. okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 13. podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu i pomiaru czasu oraz ich umieszczenie na stronie internetowej organizatora i podmiotu wykonującego pomiar czasu.
 14. Zapisy i opłaty za pośrednictwem internetu dokonywane są według zasad następujących:
 15. opłata startowa wnoszona jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
 16. po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 17. płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie „zapisy.inessport.pl” – zakładka „moje konto – płatności”.
 18. opłata startowa następuje on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 19. organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 20. na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 21. za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora.
 22. W dniu zawodów zapisy możliwe będą jedynie bezpośrednio u organizatora, a opłata startowa może być wnoszona jedynie do kasy organizatora.
 23. Zawodnicy, którzy do dnia 26 października 2021r. nie zostaną umieszczeni na liście zapisanych do Biegu, zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia wpłaty przy weryfikacji w biurze zawodów. Dowodem wniesienia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego; organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty, banku lub uczestnika.
 24. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ale może zostać przeniesiona na rzecz innego zawodnika za dodatkową opłatą w wysokości 15zł. Przeniesienie opłaty może być dokonane wyłącznie przed zamknięciem zapisów internetowych przez stronę zapisów. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie ww. opłaty.
 25. Ustala się limit uczestników biegu na 500 osób. W przypadku przekroczenia limitu decydująca będzie data zaksięgowania opłaty startowej, a przypadki sporne będą rozstrzygane przez losowanie przeprowadzone przez Dyrektora Biegu.

§ 7. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 1. Zabronione jest:
 2. uczestniczenie w zawodach z wózkiem lub w towarzystwie rowerzysty,
 3. umyślne utrudnianie biegu konkurentom, w szczególności utrudnianie wyprzedzania przez zabieganie drogi,
 4. wyrzucanie odpadów poza „strefami zrzutu”,
 5. niszczenie oznakowania trasy.
 6. Naruszenie zakazów określonych w ust. 1 skutkuje dyskwalifikacją, o czym orzeka Dyrektor Biegu.
 7. Wyznaczone będą oznakowane „strefy zrzutu odpadów” – po każdym punkcie odżywczym na odcinku ok. 500m. oraz na 12,5 km i 18,2 km.
 8. Zawodnicy zobowiązani są zachować ostrożność w szczególności w miejscach, w których trasa biegu przebiega po drodze publicznej (ul. Skrzydlata, ul. Serwituty) lub przecina drogę publiczną (ul. Wycieczkową lub ul. Okólną); w miejscach tych zawodnicy zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz członków służy porządkowej biegu (w pomarańczowych kamizelkach).
 9. Organizator zastrzega, że na odcinku przebiegającym ul. Serwituty (11,3km – 12,3km trasy, znikomy ruch pojazdów, nawierzchnia gruntowa) będzie dopuszczony ruch pojazdów, którym zawodnicy powinni umożliwić przejazd.

§ 8. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 2. klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – 3 pierwsze osoby,
 3. kategorie wiekowe (które nie pokrywają się z klasyfikacją generalną):

*do 29 lat,

*od 30-39 lat,

*od 40-55 lat,

*od 56 lat.

W kategorii, w której na dzień 26 października 2021r. nie będzie zgłoszonych przynajmniej 5 zawodników, nie zostaną wręczone nagrody i statuetki, a zawodnicy z tej kategorii będą klasyfikowani w kategorii poprzedzającej (a w przypadku braku takiej – w kategorii następnej).

 1. klasyfikacja drużynowa – 5-najszybszych osób z danej drużyny, w tym przynajmniej dwie kobiety. W ramach jednej drużyny klasyfikowani będą wyłącznie zawodnicy, którzy wpisali identyczną nazwę drużyny – 3 pierwsze drużyny,
 2. Klasyfikacja „NAJSZYBSZA MIESZKANKA BAŁUT” i „NAJSZYBSZY MIESZKANIEC BAŁUT” – dla zawodników stale zamieszkujących w części Miasta Łodzi stanowiącej „dzielnicę” Bałuty, którzy zapisując się przez internet – w formularzu zgłoszeniowym potwierdzą fakt zamieszkiwania na terytorium dzielnicy Bałuty; sklasyfikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które zgłoszą udział w biegu za pośrednictwem strony internetowej w terminie przewidzianym w § 6;

§ 9. NAGRODY

 1. Zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy znaczna będzie liczba osób zgłaszających się do Biegu w dniu startu, mogą one otrzymać medale pocztą.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet oraz w klasyfikacji drużynowej, a także miejsc I-III w pozostałych kategoriach otrzymują statuetki. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych.
 3. Nieodebrane puchary będą wydawane w siedzibie Klubu. Ich wysyłka będzie możliwa po wcześniejszym pokryciu kosztów. Puchary nieodebrane do dnia 30 listopada 2021r. przechodzą na własność Klubu.
 4. Nagrody rzeczowe wydawane są tylko podczas dekoracji, a nieodebrane mogą zostać przekazane innym zawodnikom lub wolontariuszom zgodnie z decyzją Dyrektora Biegu.

§ 10. PROTESTY

 1. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 22.00 w dniu 31 października 2021r., za pośrednictwem wskazanej na stronie internetowej Organizatora firmy zapewniającej pomiar czasu. Protesty będą rozpatrywane do dnia 2 listopada 2021r., przy czym protesty spóźnione zostaną odrzucone. Ostateczne wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
 2. Pozostałe pisemne protesty dotyczące biegu przyjmowane będą do dnia 2 listopada 2021r. przez Dyrektora Biegu pod adresem mailowym – szakalebalutlodz@gmail.com; protesty spóźnione zostaną odrzucone.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień biegu obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
 3. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktami zrzutu wyznaczonym przez Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 5. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.
 6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 7. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 8. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników lub kibiców i osób towarzyszących.
 9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
 10. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
 11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
 12. Organizator nie zapewnia przebieralni. W okolicy Biura Zawodów będzie znajdować się depozyt.
 13. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 14. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 15. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 16. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie Bieg.
 17. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO.
 18. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 19. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. XI Półmaraton Szakala dookoła lasu Łagiewnickiego – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu.
 20. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

◦ Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

◦ Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

◦ Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

◦ Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

◦ Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

◦ Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych i plakatach.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
 4. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje Dyrektor Biegu.

 

TRASA PÓŁMARATONU SZAKALA – PLIKI GPX:

GARMIN

TRASEO

6. Półmaraton-Szkala-Mapa

 

profil_trasy

 

 [szczegóły wkrótce]