STATUTY I UCHWAŁY

STATUT

Statut Klubu Sportowego SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ
TEKST JEDNOLITY – obowiązujący od dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

 1. Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” (zwany dalej Klubem) jest stowarzyszeniem osób fizycznych zawiązanym dla upowszechniania i rozwoju sportu.
 2. Klub używa nazwy skróconej „Szakale Bałut Łódź”

§ 2

 1. Klubu działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Siedzibą Klubu jest Miasto Łódź.

§ 3

 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Klub działa na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszego Statutu.
 3. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 4. Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.
 5. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

§ 4

Na zasadach określonych przez Zarząd – Klub używać może pieczęci, godła, barw i innych oznaczeń organizacyjnych.

 

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 5

Celem klubu jest:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym sportów biegowych,
 2. promocja zdrowia, przez propagowanie zdrowego stylu życia,
 3. wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,
 4. promocja Miasta Łodzi w kraju i poza jego granicami.

§6

Zadania i cele Klubu realizowane są przez:

 1. organizację treningów, zajęć sportowych, zgrupowań i obozów sportowych dla członków i sympatyków Klubu,
 2. organizowanie udziału członków i sympatyków Klubu w zawodach sportowych,
 3. organizowanie i współorganizowanie zawodów sportowych biegowych,
 4. upowszechnianie wiedzy o uprawianiu sportu,
 5. działania marketingowe i promocyjne,
 6. współpracę z organami administracji publicznej, krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami
 7. sportowymi i innymi organizacjami społecznymi,
 8. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Klubu.
 9. prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 7

 1. Klub opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.
 2. Dla realizacji celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
 3. Klub prowadzić będzie działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

 

Rozdział 3. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec (także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), który ukończył 18 lat, złożył deklarację członkowską, uiścił obowiązujące opłaty członkowskie i został przyjęty przez Zarząd Klubu.
2. Osoby małoletnie mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 10

1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2) zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Klubu,
3) uczestniczyć w treningach, zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4) korzystać z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu,
5) korzystać – w miarę możliwości ekonomicznych Klubu – ze wsparcia materialnego aktywności sportowej,
6) korzystać z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Klubu.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze do statutowych organów Klubu posiadają jedynie członkowie, którzy ukończyli 18 rok życia.

§ 11

1. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele Klubu, świadczy na rzecz Klubu pomoc materialną i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

 1. Członek wspierający Klubu ma prawo do:
  1) uczestniczyć bezpośrednio lub przez przedstawiciela w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego,
  2) zgłaszać wnioski i propozycje wobec władz Klubu,
  3) korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

 

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna – niezależnie od obywatelstwa – szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego Klubu, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 13

1. Do obowiązków członka Klubu należy:
1) czynny udział w działalności Klubu,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3) godne reprezentowanie barw Klubu,
4) opłacenie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu (z wyjątkiem członków honorowych).

 1. Podczas zawodów biegowych członek Klubu może występować w barwach innego klubu lub drużyny jedynie za każdorazową zgodą Prezesa Klubu.
 2. Doręczenia dokonywane na wskazany przez członka Klubu adres poczty internetowej uznaje się za skuteczne. Doręczenie uważa się za dokonane z chwilą przesłania przez adresata potwierdzenia odbioru listu lub z upływem tygodnia od dnia przesłania listu, przy czym za przesłanie listu uważa się przynajmniej dwukrotne jego nadanie w odstępie nie mniej niż 3 dni.

§ 14

1. Członkostwo w Klubie ustaje przez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2) śmierć członka Klubu,

3) nieopłacanie składek członkowskich przez okres powyżej 12 miesięcy  – z upływem 14 dni od dnia doręczenia  pisemnego wezwana do uregulowania zaległości,

4) udział w zawodach biegowych, bez zgody Prezesa Klubu, w stroju innej drużyny lub z oznaczeniem nazwą innej drużyny (punkt 4 obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.)
2. Decyzje w przedmiocie utraty członkostwa podejmuje Zarząd Klubu.

 1. Uchwała Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa doręczana jest zainteresowanemu wraz z pouczeniem o prawie i sposobie odwołania.
  4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.

Rozdział 4. Władze Klubu

§ 15

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu, zwane również Wielkim Zlotem Szakali,
2) Zarząd Klubu, zwany również Komitetem Szakali,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Członkiem władz Klubu nie może być osoba karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 1. Kadencja władz Klubu trwa dwa lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym.
  4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków Klubu (Wielki Zlot Szakali) jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd corocznie, w pierwszym kwartale roku, przy czym raz na dwa lata zwoływane jest Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd, w szczególności na żądanie Komisji Rewizyjnej lub ponad 1/4 ogółu członków zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o jego zwołanie i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 17

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1) uchwalanie głównych kierunków i programów działalności sportowej, organizacyjnej i finansowej Klubu,
2) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
5) wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,
8) powoływanie sekcji Klubu,
9) Ustalanie składek członkowskich i zasad ich opłacania,
10) Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych stowarzyszeń i związków sportowych,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie utraty członkostwa.
2. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie , jeśli bierze w nim udział co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 18

1. Zarząd Klubu składa się z członków liczbie od trzech do siedmiu, w tym Prezesa wybranego przez Walne Zebranie Członków Klubu. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie. Prezes może używać tytułu Wielkiego Szakala.

1a. Skarbnika wybiera Walne Zebranie na wniosek Prezesa – w odrębnym głosowaniu

 1. Na wniosek Prezesa Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa (lub Wiceprezesów) , w tym samym trybie może też wybrać Sekretarza.
  3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał..
  4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność przynajmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 19

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5) przyjmowanie członków i podejmowanie decyzji w przedmiocie ustania członkostwa,
6) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
8) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
9) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu,
10) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,
11) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu wynikających ze statutu.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków Klubu, które nie jest zebraniem sprawozdawczo wyborczym, udziela absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Klubu.

 1. Uzyskanie większej liczby głosów negatywnych niż pozytywnych w głosowaniu nad absolutorium skutkuje odwołaniem ze składu Zarządu. W takim przypadku Walne Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu i żadnym zakresie nie podlega Zarządowi Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu, nie mogą też z członkami Zarządu pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać z tytułu pełnienia tej funkcji jakiegokolwiek wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
 4. Do Komisji Rewizyjnej należy:
  1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,
  4) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli w ocenie Komisji miałyby one spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań lub zaniechań Zarządu niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu.

§ 22

Rekordzistka i Rekordzista Klubu na dystansie maratonu (za pięć ostatnich lat) używają odpowiednio tytułów: Królowa Szakali i Król Szakali. Tytuły Królowej i Króla Szakali nadaje Zarząd po stwierdzeniu, że kandydat wywiązuje się z obowiązków statutowych członka Klubu.

Rozdział 5.  Wyróżnienia i kary

§ 23

Na zasadach określonych przez Zarząd Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody za aktywny udział w realizacji zadań Klubu.

§ 24

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
4) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka Klubu nastąpić może jedynie w przypadku:
a) umyślnego i uporczywego naruszenia postanowień Statutu,
b) uporczywego uchylania się od udziału w działalności statutowej Klubu,
c) umyślnego działania na szkodę Klubu.

W sprawach kar dyscyplinarnych § 14 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6. Majątek i fundusze Klubu

§ 25

 1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Majątek Klubu może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Dochód Klubu w całości przeznaczany jest na realizację celów określonych w niniejszym Statucie.

§ 26

Fundusze Klubu pochodzą z:
1) wpisowego i składek członkowskich
2) darowizn, spadków i zapisów.
3) dotacji i pomocy publicznej,
4) dochodów z majątku Klubu,
5) innych tytułów,
6) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 27

Do reprezentowania Klubu na zewnątrz oraz dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 28

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, w szczególności członków jego organów, a także pracowników Klubu oraz osób, z którymi członkowie Klubu lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Zabronione jest przekazywanie majątku Klubu na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 – na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 – na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze realizacji celów Klubu określonych w niniejszym Statucie.
  4. Zabronione jest nabywanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 7. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3.

§ 30

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji, oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.