STARTUJEMY ZA :

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

 

18789843_1505230106182646_899615032_o
SPONSOR GŁÓWNY:

Accenture2017
rossmann-300x58

Klub Sportowy „Szakale Bałut” zaprasza całą biegową brać na kolejną, siódmą już, edycję Sztafetowego Maratonu Szakala, która odbędzie się 16 lipca 2017 r. o godz. 10:30. Spotykamy się jak co roku w naszym pięknym Arturówku (okolice stawów przy ul. Skrzydlatej).
Rywalizować ze sobą będą sztafety 7-osobowe, z minimum dwoma kobietami w składzie.
Trasa biegu poprowadzona zostanie w terenie mieszanym, na dystansie maratonu, tj. 42 195m. Każdy z zawodników sześciokrotnie pokona pętlę o długości 1000m, startując zawsze w tej samej kolejności, która zostanie wyznaczona numerem startowym.
Jest o co powalczyć – poza ogromną dawką endorfin, 6 najlepszych drużyn otrzyma okazałe, pamiątkowe puchary, a każda ze sztafet, która tego dnia weźmie udział naszym biegu, otrzyma oprawiony dyplom. Drużyny otrzymają od nas także słodki pakiet startowy, więc sił na pewno nikomu nie zabraknie :)
Tradycją już jest, iż po biegu zapraszamy wszystkich do iście rodzinnego zdjęcia biegowego! Nie może Was tam zabraknąć! :)
Widzimy się na trasie!
Ze sportowym pozdrowieniami
Szakale Bałut Łódź
NIE PIJĘ ALKOHOLU – BIEGAM. 
Bieg jest wspierany przez Urząd Miasta Łodzi

ze środków na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

 

 

 

 

szakale_homepodpis wiadomości - stopka_0

Regulamin VII Sztafetowego Maratonu Szakala

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. VII Sztafetowy Maraton Szakala (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalut@o2.pl, współfinansowany ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl) oraz Sponsorów Biegu.
2. Wszystkich uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
3. Celem biegu jest popularyzacja sportu (biegania w szczególności) oraz integracja środowisk i klubów biegowych z regionu łódzkiego.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

1. Bieg odbędzie się w dniu 16 lipca 2017 r. (niedziela), start i meta zlokalizowane będą w Łodzi, przy stawach w Arturówku (w okolicy ul. Skrzydlatej 75).
2. Trasa Biegu poprowadzona jest po terenie leśnym, na pętlach wokół środkowego stawu, drogą gruntową, drogą asfaltową oraz po kostce granitowej. Mapka trasy znajduje się na stronie organizatora w zakładce dotyczącej VII Sztafetowego Maratonu Szakala.
3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie maratonu – 42 195 m. Trasa nie jest atestowana.
4. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
5. Trasa Biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

§ 3. CZAS BIEGU

1. Start Biegu nastąpi o godzinie 10:30.
2. Ustala się limit czasu na 4½ godziny. Sztafety, które przed upływem tego czasu nie ukończą Biegu nie będą klasyfikowane.

§ 4. UCZESTNICTWO W BIEGU

1. W Biegu udział biorą siedmioosobowe sztafety, z których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. Zawodnicy sztafety oznaczeni są kolejnymi numerami, które oznaczają stałą kolejność zmian w sztafecie.
2. Sztafetę reprezentuje kapitan drużyny, który jest jedyną osobą uprawnioną do składania oświadczeń w jej imieniu.
3. Dopuszcza się start sztafet liczących nie mniej niż pięć osób, w których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. W takim przypadku kapitan drużyny wskazuje zawodników, którzy pobiegną na dwóch zmianach. Zawodnicy tacy mają na koszulkach dwa numery startowe.
4. Zawodnicy sztafety startują w strojach jednego koloru, wskazanego w zgłoszeniu.
5. W Biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat. Osoby młodsze, które ukończyły lat 15, mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
6. W dniu Biegu, sztafety i zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze zawodów w godzinach 8:00 ÷ 9:30. Biuro Zawodów mieścić się będzie w budynku przy ul. Skrzydlatej 75.
7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim. Warunkiem dopuszczenia sztafety jest dopuszczenie wszystkich jej zawodników.
8. Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

§ 5. ZASADY BIEGU

1. Bieg rozgrywany jest systemem 7 x 6 x 1 000 m., co oznacza, że zawodnicy sztafety pokonują kolejno pętlę liczącą około 1 000 m., a po jej ukończeniu przez każdego z zawodników sztafety pokonują ją ponownie w tej samej kolejności – i tak sześciokrotnie.
2. Zawodnicy sztafety otrzymują numery startowe z oznaczeniem numeru drużyny oraz numerem zmiany, na której startuje dany zawodnik.
3. Zawodnicy sztafety startują w kolejności wynikającej z numerów startowych, jakiekolwiek odstępstwa od tej kolejności są niedopuszczalne i skutkują dyskwalifikacją drużyny.
4. W przypadku wycofania się zawodnika sztafety § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio, po zgłoszeniu przejęcia numeru sędziemu zawodów.
5. Zmiany dokonywane są przez przekazanie pałeczki w oznaczonej strefie zmian. Nieprzekazanie pałeczki lub istotne przekroczenie granic strefy zmian skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

§ 6. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia sztafet do udziału w biegu dokonywane są za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora – przesłanego na adres mailowy organizatora w dniach od 29 maja (start zapisów) do 9 lipca 2017 (włącznie); po tej dacie zgłoszenia sztafet nie będą przyjmowane.
Zgłoszenie sztafety powinno zawierać wskazanie jej nazwy i przynajmniej kapitana drużyny; nazwiska pozostałych zawodników oraz ich kolejność w sztafecie muszą być podane najpóźniej do dnia 9 lipca 2017.
3. Za zgłoszenie do Biegu uważa się doręczenie wypełnionego formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.
4. Ustala się nieprzekraczalny limit ilości sztafet na 40.
5. Po dokonaniu zgłoszenia organizator przesyła informację zwrotną czy limit sztafet nie został już osiągnięty i wyznacza trzydniowy termin na dokonanie opłaty. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie, zgłoszenie uznaje się za nieważne.
6. Sztafety, które nie zmieściły się w limicie zapisów umieszczane są na liście rezerwowej. W przypadku wycofania się którejś z już zapisanych sztafet lub nie dokonania przez nią w terminie opłaty startowej, pierwsza drużyna z listy rezerwowej poinformowana zostanie o możliwości dokonania opłaty startowej. § 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa sztafet.
2. Inne klasyfikacje drużynowe mogą być prowadzone, gdy organizator Biegu tak postanowi.

§ 8. NAGRODY

1. Sztafety, które zdobędą miejsca od 1. do 6. zostaną nagrodzone pucharami.
2. Każda ze sztafet otrzyma pamiątkowy dyplom oprawiony w antyramę.
3. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania wśród zawodników, którzy wezmą udział w Biegu.

§ 9. OPŁATA STARTOWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wniesienie opłaty startowej.
2. Wysokość opłaty startowej za udział całej sztafety wynosi:
a) od 29 maja do 25 czerwca 2017 r. – 154 zł (22 zł x 7os);
b) od 26 czerwca do 9 lipca 2017 r. – 231 zł. (33 zł x 7os).
O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data przesłania zgłoszenia udziału w Biegu.
3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) sztafeta jest zobowiązana do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winna była wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonano pierwszej wpłaty.
4. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora: 46 1140 2017 0000 4102 1138 8156 Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź (w tytule: wpisowe za Maraton Szakala od sztafety [nazwa sztafety]).
5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
6. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innej sztafety.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze sztafet otrzyma „pakiet startowy” z napojami, słodyczami i owocami.
2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 18:00 w dniu Biegu, bezpośrednio przez organizatora lub pod jego adresem mailowym. Protesty będą rozpatrywane w dniu następnym. Ostateczne wyniki Biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator Biegu.

Dyrektor Biegu – Tomasz Bedyk

NIE PIJĘ ALKOHOLU – BIEGAM. 
Bieg jest wspierany przez Urząd Miasta Łodzi
ze środków na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Zgłoszone drużyny

  Nazwa opłata
1 Time4S  TAK
 2  SBRT Moc Energia Endorfina  TAK
 3 Zwierzentasy  TAK
 4 Biegowi Wyjadacze  TAK
 5 Tigers Team Lejdis  TAK
 6 AGB Torfy  TAK
 7 Vera Running Team  TAK
 8 Morena Czołowa & Rysio Team  TAK
 9 Morena Czołowa 2  TAK
 10 Jagodzianki  TAK
 11 Pędzę Szybko Codować  TAK
 12 Stajnia Oleja  TAK
 13  BBL Zduńska Wola I  TAK
 14  BBL Zduńska Wola II  TAK
 15  Korona Pabianice 1  TAK
 16  Korona Pabianice 2  TAK
 17  Sieradz Biega I  TAK
 18  Sieradz Biega II  TAK
 19 KitaTeam A  TAK
 20 KitaTeam 1  TAK
 21 Zdyszani I  TAK
 22 Zdyszani II  TAK
 23 Łódź Running Team #1  TAK
 24 Łódź Running Team #2  TAK
 25 Łódź Running Team #3  TAK
 26  Luzaki na Fantazji  TAK
 27  PWFiZ UŁ  TAK
 28  Seven for 7  TAK
 29  RysioTeam  TAK
 30  Pozytywnie Zakręceni  TAK
 31  #blogerzybiegają  TAK
 32  EPA Runners  TAK
 33 1on1 Team  TAK
 34 Super TEAM  TAK
 35 AGB Torfy II  TAK
 36  LKS Koluszki – 1  TAK
 37  Łódź Kocha Sport I  TAK
 38  Łódź Kocha Sport II  TAK
 39 Trucht Team  TAK
 40 EverRun  TAK
 41 RysioTeam II  TAK
 42 Klub Sportowy Głowno w Biegu 1  TAK
 43 Klub Sportowy Głowno w Biegu 2  TAK
 44 BIO-SFERA  TAK
 45 Pietrzyk Running Team  TAK
 46 Tri Aktywny Piotrków  TAK
 47 Aflofarm  TAK
 48  Palestra Łódzka  TAK
 49 Accenture Running Team  TAK
 50 Szakale Bałut Łódź  TAK

 

 

 

 

mapka_sztafeta

 

SPONSOR GŁÓWNY:

Accenture2017

 

 

 

rossmann-300x58

 

 

SPONSORZY:

 

 

 

 

firm_50240_d588ab_big