STARTUJEMY ZA :

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSOR GŁÓWNY:

Accenture2017
rossmann-300x58

Klub Sportowy „Szakale Bałut” zaprasza całą biegową brać na kolejną, ósmą już, edycję Sztafetowego Maratonu Szakala, która odbędzie się 15 lipca 2018 r. o godz. 10:30. Spotykamy się jak co roku w naszym pięknym Arturówku (okolice stawów przy ul. Skrzydlatej).
Rywalizować ze sobą będą sztafety 7-osobowe, z minimum dwoma kobietami w składzie.
Trasa biegu poprowadzona zostanie w terenie mieszanym, na dystansie maratonu, tj. 42 195m. Każdy z zawodników sześciokrotnie pokona pętlę o długości 1000m, startując zawsze w tej samej kolejności, która zostanie wyznaczona numerem startowym.
Jest o co powalczyć – poza ogromną dawką endorfin, 6 najlepszych drużyn otrzyma okazałe, pamiątkowe puchary, a każda ze sztafet, która tego dnia weźmie udział naszym biegu, otrzyma oprawiony dyplom. Drużyny otrzymają od nas także słodki pakiet startowy, więc sił na pewno nikomu nie zabraknie :)
Tradycją już jest, iż po biegu zapraszamy wszystkich do iście rodzinnego zdjęcia biegowego! Nie może Was tam zabraknąć! :)
Widzimy się na trasie!
Ze sportowym pozdrowieniami
Szakale Bałut Łódź
NIE PIJĘ ALKOHOLU – BIEGAM. 
Bieg jest wspierany przez Urząd Miasta Łodzi

ze środków na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Regulamin
VIII Sztafetowego Maratonu Szakala

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. VII Sztafetowy Maraton Szakala (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalut@o2.pl, współfinansowany ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl) oraz Sponsorów Biegu.
 2. Wszystkich uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 3. Celem biegu jest popularyzacja sportu (biegania w szczególności) oraz integracja środowisk i klubów biegowych z regionu łódzkiego.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Bieg odbędzie się w dniu 15. lipca 2018 (niedziela), start i meta zlokalizowane będą w Łodzi, przy stawach w Arturówku (w okolicy ul. Skrzydlatej 75).
 2. Trasa Biegu poprowadzona jest po terenie leśnym, na pętlach wokół środkowego stawu, drogą gruntową, drogą asfaltową oraz po kostce granitowej. Mapka trasy znajduje się na stronie organizatora w zakładce dotyczącej VIII Sztafetowego Maratonu Szakala.
 3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie maratonu – 42 195 m. Trasa nie jest atestowana.
 4. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
 5. Trasa Biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

§ 3. CZAS BIEGU

 1. Start Biegu nastąpi o godzinie 10:30.
 2. Ustala się limit czasu na 4 godziny. Sztafety, które przed upływem tego czasu nie ukończą Biegu nie będą klasyfikowane.

§ 4. UCZESTNICTWO W BIEGU

 1. W Biegu udział biorą siedmioosobowe sztafety, z których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. Zawodnicy sztafety oznaczeni są kolejnymi numerami, które oznaczają stałą kolejność zmian w sztafecie.
 2. Sztafetę reprezentuje kapitan drużyny, który jest jedyną osobą uprawnioną do składania oświadczeń w jej imieniu.
 3. Dopuszcza się start sztafet liczących nie mniej niż pięć osób, w których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. W takim przypadku kapitan drużyny wskazuje zawodników, którzy pobiegną na dwóch zmianach. Zawodnicy tacy mają na koszulkach dwa numery startowe.
 4. W Biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat. Osoby młodsze, które ukończyły lat 15, mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. W dniu Biegu, sztafety i zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze zawodów w godzinach 8:00 ÷ 9:30. Biuro Zawodów mieścić się będzie w budynku przy ul. Skrzydlatej 75.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest:
  – okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim. Warunkiem dopuszczenia sztafety jest dopuszczenie wszystkich jej zawodników.
  – podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu i pomiaru czasu oraz ich umieszczenie na stronie internetowej organizatora i podmiotu wykonującego pomiar czasu.
 7. Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

§ 5. ZASADY BIEGU

 1. Bieg rozgrywany jest systemem 7 x 6 x 1 000 m., co oznacza, że zawodnicy sztafety pokonują kolejno pętlę liczącą około 1 000 m., a po jej ukończeniu przez każdego z zawodników sztafety pokonują ją ponownie w tej samej kolejności – i tak sześciokrotnie.
 2. Zawodnicy sztafety otrzymują numery startowe z oznaczeniem numeru drużyny oraz numerem zmiany, na której startuje dany zawodnik.
 3. Zawodnicy sztafety startują w kolejności wynikającej z numerów startowych, odstępstwa od tej kolejności, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4 ust. 3, są niedopuszczalne i skutkują dyskwalifikacją drużyny.
 4. W przypadku wycofania się zawodnika sztafety § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio, po zgłoszeniu przejęcia numeru sędziemu zawodów przez kapitana drużyny.
 5. Zmiany dokonywane są przez przekazanie pałeczki w oznaczonej strefie zmian. Nieprzekazanie pałeczki lub istotne przekroczenie granic strefy zmian skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

§ 6. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia sztafet do udziału w biegu dokonywane są za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora – przesłanego na adres mailowy organizatora w dniach od 21. maja (start zapisów) do 8. lipca 2018r. (włącznie); po tej dacie zgłoszenia sztafet nie będą przyjmowane.
 2. Zgłoszenie sztafety powinno zawierać wskazanie jej nazwy i przynajmniej kapitana drużyny; nazwiska pozostałych zawodników oraz ich kolejność w sztafecie muszą być podane najpóźniej do dnia 8. lipca 2018.
 3. Za zgłoszenie do Biegu uważa się doręczenie wypełnionego formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.
 4. Ustala się nieprzekraczalny limit ilości sztafet na 50.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia organizator przesyła informację zwrotną czy limit sztafet nie został już osiągnięty i wyznacza trzydniowy termin na dokonanie opłaty. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie, zgłoszenie uznaje się za nieważne.
 6. Sztafety, które nie zmieściły się w limicie zapisów umieszczane są na liście rezerwowej. W przypadku wycofania się którejś z już zapisanych sztafet lub nie dokonania przez nią w terminie opłaty startowej, pierwsza drużyna z listy rezerwowej poinformowana zostanie o możliwości dokonania opłaty startowej. § 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§  7. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa sztafet.
 2. Inne klasyfikacje drużynowe mogą być prowadzone, gdy organizator Biegu tak postanowi.

§ 8. NAGRODY

 1. Sztafety, które zdobędą miejsca od 1. do 6. zostaną nagrodzone pucharami.
 2. Każda ze sztafet otrzyma pamiątkowy dyplom oprawiony w antyramę.
 3. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania wśród zawodników, którzy wezmą udział w Biegu.

§ 9. OPŁATA STARTOWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wniesienie opłaty startowej.
 2. Wysokość opłaty startowej za udział całej sztafety wynosi:
  a) od 21. maja do 24. czerwca 2018 r. – 168 zł (24 zł x 7os);
  b) od 25. czerwca do 8. lipca 2017 r. – 252 zł. (36 zł x 7os).
  O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data przesłania zgłoszenia udziału w Biegu.
 3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) sztafeta jest zobowiązana do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winna była wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonano pierwszej wpłaty.
 4. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora: 46 1140 2017 0000 4102 1138 8156 Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź (w tytule: wpisowe za Maraton Szakala od sztafety [nazwa sztafety]).
 5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 6. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innej sztafety.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda ze sztafet otrzyma „pakiet startowy” z napojami, słodyczami i owocami.
 2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 18:00 w dniu Biegu, bezpośrednio przez organizatora lub pod jego adresem mailowym. Protesty będą rozpatrywane w dniu następnym. Ostateczne wyniki Biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
 3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator Biegu.

Dyrektor Biegu – Tomasz Bedyk

  Zgłoszone drużyny

  Nazwa opłata
1 Time4S  TAK
 2  Rawa Tim Zawsze Slim  TAK
 3  Najeżone Rogale Samobójcy z OCB  TAK
 4  PWFiZ UŁ  TAK
 5  Tate & Lyle Active Team  TAK
 6  Retkinia Run  TAK
 7  Teżewe Pabianice  TAK
 8  O Co Żółwik Pabianice  TAK
 9  Super Team  TAK
 10  Razem Trenujemy Sport 2  TAK
 11  Łódź Running Team #1  TAK
 12  Łódź Running Team #2  TAK
 13  O Co Biega Zryte Berety  TAK
 14  Tigers Team  TAK
 15  KS Głowno w Biegu 1  TAK
 16  KS Głowno w Biegu 1  TAK
 17  BBL Zduńska Wola 1  TAK
 18  BBL Zduńska Wola 2  TAK
 19  Razem Trenujemy Sport 1  TAK
 20  Korona Pabianice I  TAK
 21  Korona Pabianice II  TAK
 22  Zdyszani  TAK
 23  Zdyszani II  TAK
 24  Tri Aktywny Piotrków  TAK
 25  Everrun 1  TAK
 26  Everrun 2  TAK
 27  Łódź Kocha Sport 1  TAK
 28  Łódź Kocha Sport 2  TAK
 29  Morena Czołowa I  TAK
 30  Morena Czołowa II  TAK
 31  Apteka Melissa  TAK
 32  Luzaki na Fantazji  TAK
 33  Mocni w Duchu – Zabiegani z Szakalicą  TAK
 34  Gillette Run  TAK
 35  AkademiaBiegacza.pl S.L. SALOS-WODNA Łódź  TAK
 36  Rossbiegani  TAK
 37  STG Łódź – Power Rangers  TAK
 38  Rysie Bobki  TAK
 39 Rysie Pysie  TAK
 40  Rodzinna Grupa Rowerowa z Miasta Łodzi  TAK
 41  Rysio Team 1  TAK
 42  Rysio Team 2  TAK
 43  Drużyna Neli  TAK
 44  Łódź Kocha Sport III  TAK
 45  Infosys Run  TAK
 46  RysioTeam III  TAK
47  Pietrzyk Running Team
 48  Aflofarm Active Team  TAK
 49  Szakale Bałut Łódź
 50 Szakale Bałut Łódź 2

 

 

 

 

 

 

mapka_sztafeta

 

 

SPONSOR GŁÓWNY:

Accenture2017

 

 

 

rossmann-300x58

 

 

SPONSORZY: