X Półmaraton Szakala startuje za:

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Na niedzielę, 20 października 2019 r. wyznaczyliśmy datę X Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego organizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Trasa biegu wytyczona została na  terenie Lasu Łagiewnickiego stanowiącego część Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Start, podobnie jak w zeszłym roku, nastąpi w samo południe z ulicy Skrzydlatej przy stawach w Arturówku.

W tym roku przygotowaliśmy dla Was kilka niespodzianek – jedną z nich jest wyjątkowa szakalowa koszulka do nabycia w sklepie JustHero. Szczegóły niebawem!

Regulamin

X Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. X Półmaraton Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalutlodz@gmail.com
 2. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 3. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Bieg odbędzie się w dniu 20 października 2019r., start i meta nad stawami w Arturówku, przy obiekcie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi.
 2. Trasa biegu poprowadzona jest po Lesie Łagiewnickim w Łodzi, w ponad 90% duktami i ścieżkami leśnymi (z odcinkiem o stromych podbiegach i zbiegach).
 3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie półmaratonu – 21.097 m. Trasa nie jest atestowana.
 4. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr.
 5. Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
 6. Trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

§ 3. CZAS BIEGU

 1. Start biegu nastąpi o godzinie 12.00. Z uwagi na niewielką szerokość trasy zawodnicy zostaną rozstawieni na starcie w następujących grupach startowych
  a) start o godzinie 12.00 – kobiety
  b) start o godzinie 12.15 – mężczyźni grupa I
  c) start o godzinie 12.25 – mężczyźni grupa II

Do grupy startującej o godzinie 12.15 przydzielonych zostanie 320 najwcześniej zgłoszonych i opłaconych zawodników płci męskiej, a po wyczerpaniu tej puli – zawodnicy, których rekord w półmaratonie wynosi poniżej 1:28:00 (po 1 stycznia 2017r.), a także zawodnicy wskazani przez Dyrektora Biegu.

 1. Ustala się limit czasu na 2 godziny i 45 minut. Zawodnicy, którzy przed upływem tego czasu nie dobiegną do mety nie będą klasyfikowani.
 2. Zawodnicy, którzy do godziny 14.10 nie dobiegną do punktu, w którym trasa po raz drugi przecina ulicę Okólną (ok. 12,8 km.) nie będą klasyfikowani, a po upływie wskazanej godziny skrzyżowanie trasy z ulicą nie będzie zabezpieczane.
 3. Zawodnicy, którzy do godziny 14.50 nie dobiegną do punktu, w którym trasa po raz drugi przecina ulicę Wycieczkową (ok. 18,4 km.) nie będą klasyfikowani, a po upływie wskazanej godziny skrzyżowanie trasy z ulicą nie będzie zabezpieczane.

§ 4. PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE

 1. Na trasie biegu usytuowane będą dwa punkty z napojami dla zawodników. Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 2. Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma „pakiet metowy” z napojem izotonicznym i słodyczami.
 3. Na trasie znajdować się mogą punkty kontrolne dla weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników całości wyznaczonej trasy.

§ 5. UCZESTNICTWO W BIEGU

 1. W biegu startować mogą wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 20 października 2019 roku ukończą 18 lat.
 2. Odbiór numerów startowych odbywa się w Biurze zawodów w dniu 19 października 2019r., to jest w przeddzień biegu, w godzinach 15-20. Osoby zamieszkałe poza Łodzią i przylegającymi do Łodzi powiatami mogą odebrać numer startowy również w dniu Biegu w godzinach 9-11. Zawodnicy niespełniający tego warunku w dniu Biegu numerów nie otrzymają, chyba, że przed 18 października 2019 r. uzyskali zgodę Dyrektora Biegu.
 3. Biuro Zawodów mieścić się będzie przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 5. Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 6. Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w przedzielonych grupach startowych z kolorem otrzymanych numerów startowych.
 7. Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do buta zawodnika, a brak chipa przy bucie skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Przekazywanie, modyfikacja, uszkadzanie chipów lub ich odpinanie w czasie Biegu jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa w strefie mety – bezpośrednio po ukończeniu zawodów. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym Biegu wiadomość sms z jego wynikiem.
 8. Organizator nie ubezpiecza zawodników, każdy z nich bierze udział w Biegu na własne ryzyko.
 9. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Biegu wraz z umieszczeniem danych osobowych na stronach internetowych organizatora i firmy wykonującej pomiar czasu oraz na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Biegu – w związku z udziałem w Biegu.

§ 6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Do dnia 15 października 2019r. zgłoszenia udziału w biegu dokonywane są przez stronę internetową organizatora za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 2. Po dniu 15 października 2019r., z zastrzeżeniem ust. 12, zgłoszenia są możliwe bezpośrednio u organizatora, w szczególności w biurze zawodów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wniesienie opłaty startowej. Od opłaty startowej zwolnieni są członkowie Klubu Sportowego „Szakale Bałut Łódź” niemający zaległości w składkach członkowskich.
 4. Wysokość opłaty startowej wynosi:
  a) do 31 sierpnia 2019 r. – 50 zł;
  b) od 1 września do 30 września 2019r. – 65 zł;
  c) od 1 do 20 października 2019r. – 80 zł.
 5. O wysokości opłaty startowej decyduje termin wpłaty na rachunek organizatora, a nie data zapisania się do Biegu.
 6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej pierwszej wpłaty.
 7. Warunkiem zgłoszenia do Biegu jest:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej podanej przez organizatora lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów i uiszczenie opłaty startowej.

– okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

– podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu i pomiaru czasu oraz ich umieszczenie na stronie internetowej organizatora i podmiotu wykonującego pomiar czasu.

 1. Zapisy i opłaty za pośrednictwem internetu dokonywane są według zasad następujących:

– opłata startowa wnoszona jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

– po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie „zapisy.inessport.pl” – zakładka „moje konto – płatności”.

– opłata startowa następuje on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

– na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

– za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora.

 1. W dniach 16-20 października 2019r. zapisy możliwe będą jedynie bezpośrednio u organizatora, a opłata startowa może być wnoszona jedynie do kasy organizatora.
 2. Zawodnicy, którzy do dnia 16 października 2019r. nie zostaną umieszczeni na liście zapisanych do Biegu, zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia wpłaty przy weryfikacji w biurze zawodów. Dowodem wniesienia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego; organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty, banku lub uczestnika.
 3. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ale może zostać przeniesiona na rzecz innego zawodnika za dodatkową opłatą w wysokości 15zł. Przeniesienie opłaty może być dokonane wyłącznie przed zamknięciem zapisów internetowych przez stronę zapisów. Warunkiem przeniesienia pakietu startowego jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie ww.opłaty.
 4. Ustala się limit uczestników biegu na 900 osób. W przypadku przekroczenia limitu decydująca będzie data zaksięgowania opłaty startowej, a przypadki sporne będą rozstrzygane przez losowanie przeprowadzone przez Dyrektora Biegu.

§ 7. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 1. Zabronione jest:
  a) uczestniczenie w zawodach w towarzystwie zwierzęcia prowadzonego na smyczy lub bez;
  b) uczestniczenie w zawodach z wózkiem lub w towarzystwie rowerzysty,
  c) umyślne utrudnianie biegu konkurentom, w szczególności utrudnianie wyprzedzania przez zabieganie drogi,
  d) wyrzucanie odpadów poza „strefami zrzutu”,
  e) niszczenie oznakowania trasy.
 2. Naruszenie zakazów określonych w ust. 1 skutkuje dyskwalifikacją, o czym orzeka Dyrektor Biegu.
 3. Wyznaczone będą oznakowane „strefy zrzutu odpadów” – po każdym punkcie odżywczym na odcinku ok. 500m. oraz na 12,5 km. i 18,2 km.
 4. Zawodnicy zobowiązani są zachować ostrożność w szczególności w miejscach, w których trasa biegu przebiega po drodze publicznej (ul. Skrzydlata, ul. Serwituty) lub przecina drogę publiczną (ul. Wycieczkową lub ul. Okólną); w miejscach tych zawodnicy zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz członków służy porządkowej biegu (w pomarańczowych kamizelkach).
 5. Organizator zastrzega, że na odcinku przebiegającym ul. Serwituty (11,3 km. – 12,3 km. trasy, znikomy ruch pojazdów, nawierzchnia gruntowa) będzie dopuszczony ruch pojazdów, którym zawodnicy powinni umożliwić przejazd.

§ 8. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  a) klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – 6 pierwszych osób,
  b) kategorie wiekowe (które nie pokrywają się z klasyfikacją generalną):

*do 29 lat,

*od 30-39 lat,

*od 40-55 lat,

*od 56 lat.

W kategorii, w której na dzień 15 października 2019r. nie będzie zgłoszonych przynajmniej 5 zawodników, nie zostaną wręczone nagrody i statuetki, a zawodnicy z tej kategorii będą klasyfikowani w kategorii poprzedzającej (a w przypadku braku takiej – w kategorii następnej).

c) klasyfikacja drużynowa – 5-najszybszych osób z danej drużyny, w tym przynajmniej dwie kobiety. W ramach jednej drużyny klasyfikowani będą wyłącznie zawodnicy, którzy wpisali identyczną nazwę drużyny.

d) inne klasyfikacje:

Klasyfikacja „NAJSZYBSZA MIESZKANKA BAŁUT” i „NAJSZYBSZY MIESZKANIEC BAŁUT” – dla zawodników stale zamieszkujących w części Miasta Łodzi stanowiącej „dzielnicę” Bałuty, którzy zapisując się przez internet – w formularzu zgłoszeniowym potwierdzą fakt zamieszkiwania na terytorium dzielnicy Bałuty; sklasyfikowane będą tylko i wyłącznie osoby, które zgłoszą udział w biegu za pośrednictwem strony internetowej w terminie przewidzianym w § 6;

§ 9. NAGRODY

 1. Zawodnik, który ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy znaczna będzie liczba osób zgłaszających się do Biegu w dniu startu, mogą one otrzymać medale pocztą.
 2. Zdobywcy miejsc I-VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet oraz w klasyfikacji drużynowej, a także miejsc I-III w pozostałych kategoriach otrzymują puchary. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych.
 3. Nieodebrane puchary będą wydawane w siedzibie Klubu. Ich wysyłka będzie możliwa po wcześniejszym pokryciu kosztów. Puchary nieodebrane do dnia 30 listopada 2018r. przechodzą na własność Klubu.
 4. Nagrody rzeczowe wydawane są tylko podczas dekoracji, a nieodebrane mogą zostać przekazane innym zawodnikom lub wolontariuszom zgodnie z decyzją Dyrektora Biegu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 22.00 w dniu 21 października 2019r., za pośrednictwem wskazanej na stronie internetowej Organizatora firmy zapewniającej pomiar czasu. Protesty będą rozpatrywane do dnia 23 października 2019r., przy czym protesty spóźnione zostaną odrzucone. Ostateczne wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
 2. Pozostałe pisemne protesty dotyczące biegu przyjmowane będą do dnia 24 października 2019r. przez Dyrektora Biegu pod adresem mailowym – szakalebalutlodz@gmail.com; protesty spóźnione zostaną odrzucone.
 3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje Dyrektor Biegu.

 

 

X Półmaraton Szkala Mapaprofil_trasy

podpis wiadomości - stopka_0Bieg współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Łodzi www.lodz.pl