STARTUJEMY ZA :

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

12 SMS B

Regulamin XII Sztafetowego Maratonu Szakala

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
XII Sztafetowy Maraton Szakala oraz III Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Służb Mundurowych w sztafecie maratońskiej (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalutlodz@gmail.com, współfinansowany ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) oraz Sponsorów Biegu.
2.
Wszystkich uczestników Biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
3.
Celem biegu jest popularyzacja sportu (biegania w szczególności) oraz integracja środowisk i klubów biegowych z regionu łódzkiego.

II TERMIN I MIEJSCE BIEGU
1.
Bieg odbędzie się w dniu 22. czerwca 2024 (sobota), start i meta zlokalizowane będą w Łodzi, przy stawach w Arturówku (w okolicy ul. Skrzydlatej 75).
2.
Trasa Biegu poprowadzona jest po terenie leśnym, na pętlach wokół środkowego stawu, drogą gruntową, drogą asfaltową oraz po kostce granitowej. Mapka trasy znajduje się na stronie organizatora w zakładce dotyczącej XII Sztafetowego Maratonu Szakala.
3.
Bieg zostanie rozegrany na dystansie maratonu – 42 195 m. Trasa nie jest atestowana.
4.
Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
5.
Trasa Biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.

III CZAS BIEGU
1.
Start Biegu nastąpi o godzinie 10:30.
2.
Ustala się limit czasu na 4 godziny. Sztafety, które przed upływem tego czasu nie ukończą Biegu nie będą klasyfikowane.

IV UCZESTNICTWO W BIEGU
1.
W Biegu udział biorą siedmioosobowe sztafety, z których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. Zawodnicy sztafety oznaczeni są kolejnymi numerami, które oznaczają stałą kolejność zmian w sztafecie.
2.
Sztafetę reprezentuje kapitan drużyny, który jest jedyną osobą uprawnioną do składania oświadczeń w jej imieniu.
3.
Dopuszcza się start sztafet liczących nie mniej niż pięć osób, w których każda ma w składzie przynajmniej dwie kobiety. W takim przypadku kapitan drużyny wskazuje zawodników, którzy pobiegną na dwóch zmianach. Zawodnicy tacy mają na koszulkach dwa numery startowe.
4.
W Biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat. Osoby młodsze, które ukończyły lat 15, mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
5.
W dniu Biegu, sztafety i zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze zawodów w godzinach 8:00 ÷ 9:30. Biuro Zawodów mieścić się będzie w budynku Hotelu Prząśniczka przy ul. Studenckiej 20/24.
6.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Warunkiem dopuszczenia sztafety jest dopuszczenie wszystkich jej zawodników. – podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu i pomiaru czasu oraz ich umieszczenie na stronie internetowej organizatora i podmiotu wykonującego pomiar czasu.

V ZASADY BIEGU

1.
Bieg rozgrywany jest systemem 7 x 6 x 1 000 m., co oznacza, że zawodnicy sztafety pokonują kolejno pętlę liczącą około 1 000 m., a po jej ukończeniu przez każdego z zawodników sztafety pokonują ją ponownie w tej samej kolejności – i tak sześciokrotnie.
2.
Zawodnicy sztafety otrzymują numery startowe z oznaczeniem numeru drużyny oraz numerem zmiany, na której startuje dany zawodnik.
3.
Zawodnicy sztafety startują w kolejności wynikającej z numerów startowych, odstępstwa od tej kolejności, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4 ust. 3, są niedopuszczalne i skutkują dyskwalifikacją drużyny.
4.
W przypadku wycofania się zawodnika sztafety § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio, po zgłoszeniu przejęcia numeru sędziemu zawodów przez kapitana drużyny.
5.
Zmiany dokonywane są przez przekazanie pałeczki w oznaczonej strefie zmian. Nieprzekazanie pałeczki lub istotne przekroczenie granic strefy zmian skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

VI ZGŁOSZENIA
1.
Zgłoszenia sztafet do udziału w biegu dokonywane są za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora – (http://www.szakalebalut.pl) do 14. czerwca 2024r. (włącznie); po tej dacie zgłoszenia sztafet nie będą przyjmowane.
2.
Ustala się nieprzekraczalny limit ilości sztafet na 55*
3.
Zgłoszenia sztafety wraz z wniesieniem opłaty startowej dokonuje kapitan drużyny, który logując się na swoje konto, dopisuje do swojej drużyny poszczególnych zawodników, wykorzystując do tego maile tychże zawodników, natomiast każdy członek sztafety musi bezwzględnie posiadać konto na stronie zapisy.inessport.pl.
4.
By odebrać numeru startowy, każda sztafeta zobowiązana jest wyznaczyć kapitana, który powinien przyjść do biura zawodów z kartą zgłoszeniową wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich uczestników sztafety w obecności przedstawiciela biura zawodów, co oznacza konieczność stawienia się w biurze zawodów każdego zawodnika sztafety.
5.
Karta udostępniona będzie w panelu administracyjnym na stronie zapisów na 3 dni przed zawodami (kartę zgłoszeniową można wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto/nadchodzące wydarzenia/pobierz kartę zgłoszeniową).
6.
Za sztafetę zgłoszoną uważa się sztafetę, której kapitan wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej.
7.
W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

VII POMIAR CZASU
1.
Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów umieszczonych w pałeczkach.
2.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikacja bądź zmiana pozycji mocowania jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji sztafety.
3.
Brak numeru lub pałeczki z chipem będą równoznaczne z dyskwalifikacją sztafety.
4.
Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

VIII KLASYFIKACJE
1.
Podczas Biegu prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa sztafet oraz klasyfikacja Służb Mundurowych w ramach Mistrzostw Województwa Łódzkiego Służb Mundurowych w sztafecie maratońskiej
2.
Uczestnikami klasyfikacji Służb Mundurowych mogą być drużyny składające się wyłącznie z funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, którzy pełnią służbę lub pracują w jednostkach organizacyjnych na terenie województwa łódzkiego.
3.
W klasyfikacji mogą brać udział przedstawiciele służb i instytucji m.in.:
a) Policji
b) Straży Granicznej
c) Straży Pożarnej
d) Wojsko Polskie
e) Wojska Obrony Terytorialnej
f) Służba Celna
g) Służba Więzienna
h) Straże Miejskie i Gminne
i) Lasy Państwowe
j) Służba Ochrony Kolei
k) Inspekcja Transportu Drogowego
Inne klasyfikacje drużynowe mogą być prowadzone, gdy organizator Biegu tak postanowi.

IX NAGRODY
1.
Sztafety w klasyfikacji drużynowej, które zdobędą miejsca od 1. do 3. zostaną nagrodzone pucharami.
2.
Sztafety w klasyfikacji Służb Mundurowych, które zdobędą miejsca od 1. do 3. Zostaną nagrodzone pucharami.
3.
Każda ze sztafet otrzyma pamiątkowy dyplom oprawiony w antyramę.
4.
Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania wśród zawodników, którzy wezmą udział w Biegu.

X OPŁATA STARTOWA
1.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wniesienie opłaty startowej.
2.
Wysokość opłaty startowej za udział całej sztafety wynosi:
a) do 31. maja 2024 r. – 280 zł (40zł x 7os);
b) od 1. czerwca do 14. czerwca 2024 r. – 315 zł (45 zł x 7os).
3.
Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
4.
Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
5.
Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
6.
Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
8.
Na liście startowej wyświetlane będą tylko drużyny, które dokonały opłaty startowej.
9.
Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
10.
Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodników z udziału w Biegu, nieukończenia zwodów, dyskwalifikacji lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11.
W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, drużyna zobowiązana jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
12.
Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
13.
Drużyny, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu kapitana drużyny, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
14.
Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
15.
Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.
Każda ze sztafet otrzyma „pakiet startowy” z napojami, słodyczami i owocami.
6.
Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 18:00 w dniu Biegu, bezpośrednio przez organizatora lub pod jego adresem mailowym. Protesty będą rozpatrywane w dniu następnym. Ostateczne wyniki Biegu zostaną opublikowane na stronie www.szakalebalut.pl, niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.
7.
Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator Biegu.


*dnia 17.05.2024r. dokonano zmiany brzmienia treści Punktu 2 Rozdziału VI z: „Ustala się nieprzekraczalny limit ilości sztafet na 30” na „Ustala się nieprzekraczalny limit ilości sztafet na 55

12 SMS B

Z wielką przyjemnością możemy oznajmić, że ruszają zapisy na kolejną edycję Sztafetowego Maratonu Szakala, który odbędzie się jak zawsze na terenie pięknego Lasu Łagiewnickiego w Arturówku.

22 czerwca 2024 roku spotkamy się już po raz dwunasty aby połączyć siły biegowe w wydarzeniu innym niż wszystkie pozostałe imprezy rozgrywane w naszym województwie.

Sztafetowy Maraton Szakala jest jedynym rozgrywanym biegiem sztafetowym na terenie Łodzi na dystansie maratonu. Drużyny składają się z 7 zawodników, w tym co najmniej dwóch kobiet. Zawody rozgrywane są systemem 7x 6x 1000m. Oznacza to, że sztafety pokonują kolejno pętle, a po jej ukończeniu przez każdego z zawodników pokonują ją ponownie w tej samej kolejności – i tak sześciokrotnie. Współzawodnictwo i starty drużynowe, tworzą niepowtarzalną atmosferę biegowego święta i dobrze pojętej rywalizacji.

Każda kolejna edycja gromadzi na starcie kilkuset entuzjastów biegania i zdrowej rywalizacji. W tym roku po raz kolejny w ramach imprezy odbędzie się klasyfikacja i Mistrzostwa Służb Mundurowych Województwa Łódzkiego.

Na mecie na 3 najlepsze drużyny z klasyfikacji ogólnej oraz 3 najlepsze drużyny służb mundurowych czekają okazałe puchary i mnóstwo satysfakcji. Tak naprawdę wygranymi będą wszyscy, którzy tego dnia pojawią się na starcie i ukończą bieg, ponieważ każda ze sztafet otrzyma od organizatorów pamiątkowe dyplomy.

Zapewniamy doskonałą atmosferę i słodkie przekąski w pakietach, aby nie zabrakło nikomu sił na szybkie pokonywanie kolejnych odcinków wyznaczonej trasy.

Jeżeli chcesz być częścią tego wydarzenia – nie zwlekaj. Stwórz drużynę, namawiaj znajomych lub poznawaj nowych biegaczy. Nie może Ciebie zabraknąć!

Po biegu zapraszamy do wspólnego zdjęcia ze wszystkimi uczestnikami imprezy!

Zapisy: https://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0&act=zgloszenie-zawodnika&event=1059

Ze sportowymi pozdrowieniami,
Szakale Bałut Łódź

12 SMS B

 

 

12 SMS B

 

mapka_sztafeta

12 SMS B


Bieg współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl


MOSIR

Nasze wydarzenie odbywa się na terenie i dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi

www.mosir.lodz.pl


ciachopomocy

Kolejna edycja CIACHA poMOCY na naszym XII Sztafetowym Maratonie Szakala. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniu – zarówno biegaczy jak i osoby towarzyszące – zarówno te małe, jak i duże. ‍‍‍‍‍‍ Będzie PYSZNIE jak zawsze. „Ciastowa” pomoc potrzebna w każdej ilości. Zapraszamy na wydarzenie i zbiórkę!


Delia

Do grona naszych Partnerów dołączyła firma Delia Cosmetics, która ufundowała nagrody dla trzech najlepszych drużyn, a także najszybszej Zawodniczki i Zawodnika

www.delia.pl


putka

Piekarnie spod znaku Putka oferują szeroki asortyment wysokiej jakości pieczywa i wyrobów cukierniczych

Obecnie produkują ponad 70 rodzajów chleba, bułek i bułeczek oraz ponad 80 wyrobów ciastkarsko-cukierniczych.

Wśród produktów Putka znajduje się pełen wybór pieczywa, zarówno pakowanego, jak i niepakownego oraz drożdżówki, pączki, bułki słodkie, ciasta i ciasteczka, a także torty. Wykonują również nietypowe zamówienia, dostosowując technologię i termin wykonania do życzenia klienta.

Sklepy firmowe i patronackie

Obecnie pieczywo i wyroby cukiernicze Putka można kupić w 153 piekarniach firmowych i 36 piekarniach patronackich na terenie Warszawy i okolic oraz w Łodzi, jak również w mniejszych i większych sklepach spożywczych.

Dzięki firmie Putka każdy z biegaczy będzie mógł po naszym biegu posilić się smacznymi słodkimi bułeczkami. Zapraszamy na stronę naszego Partnera:

www.putka.pl


12 SMS B

WYNIKI

 

GALERIE