Serdecznie zapraszamy do udziału w I Wyciu Szakala o Północy – nocnym górskim biegu sztafetowym. Niepowtarzalną atmosferę biegu tworzy sceneria, na którą składa się godzina rozpoczęcia imprezy (start o godz. 22.00), nocna panorama Łodzi, którą widać ze szczytu góry oraz rozstawione wzdłuż całej trasy palące się znicze.

wycie szakala

 

Regulamin
I WYCIE SZAKALA O PÓŁNOCY

– nocnego górskiego biegu sztafetowego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. I Wycie Szakala o Północy – nocny górski bieg sztafetowy (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” – http://www.szakalebalut.pl; e-mail: szakalebalut@o2.pl.

 2. Wszystkich uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

1. Bieg odbędzie się w dniu 10 sierpnia  2012 r. (piątek), start i meta zlokalizowane będą w Łodzi, za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 142, ul. Łupkowa 6.

 2. Trasa Biegu poprowadzona jest drogą gruntową, na pętlach. Mapka trasy znajduje się na stronie organizatora.

3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie ok. 20 km. Trasa nie jest atestowana.

4. Trasa znakowana będzie zniczami i nie będzie oświetlona. Do udziału w Biegu zostaną dopuszczone jedynie drużyny posiadające przynajmniej dwie latarki – „czołówki”.

 5. Trasa Biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego.

 

§ 3. CZAS BIEGU

1. Start Biegu nastąpi o godzinie 22.00.

 2. Ustala się limit czasu na 2.5 godziny. Sztafety, które przed upływem tego czasu nie ukończą Biegu nie będą klasyfikowane.

 

§ 4. UCZESTNICTWO W BIEGU

1. W Biegu udział biorą czteroosobowe sztafety, z których każda ma w składzie przynajmniej jedną kobietę. Zawodnicy sztafety oznaczeni są kolejnymi numerami, które oznaczają stałą kolejność zmian w sztafecie.

 2. Sztafetę reprezentuje kapitan drużyny, który jest jedyną osobą uprawnioną do składania oświadczeń w jej imieniu.

3. Zawodnicy sztafety startują w strojach jednego koloru, wskazanego w zgłoszeniu.

4. W Biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.

5. W dniu Biegu, sztafety i zawodnicy zostaną zweryfikowani w lotnym Biurze zawodów w godzinach 20:30-21:20. Biuro Zawodów mieścić się będzie na parkingu przy ul. Łupkowej.

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu albo przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim. Warunkiem dopuszczenia sztafety jest dopuszczenie wszystkich jej zawodników.

 7. Podczas Biegu zawodnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

 

§ 5. ZASADY BIEGU

1. Bieg rozgrywany jest systemem 8 x 4 x 610 m., co oznacza, że zawodnicy sztafety pokonują kolejno pętlę liczącą około 610 m., a po jej ukończeniu przez każdego z zawodników sztafety pokonują ją ponownie w tej samej kolejności – i tak ośmiokrotnie.

2. Zawodnicy sztafety otrzymują numery startowe z oznaczeniem numeru drużyny oraz numerem zmiany, na której startuje dany zawodnik.

3. Zawodnicy sztafety startują w kolejności wynikającej z numerów startowych, jakiekolwiek odstępstwa od tej kolejności są niedopuszczalne i skutkują dyskwalifikacją drużyny.

4. Zmiany dokonywane są przez przekazanie pałeczki w oznaczonej strefie zmian. Nieprzekazanie pałeczki lub istotne przekroczenie granic strefy zmian skutkuje dyskwalifikacją sztafety.

5. Drużyny liczące więcej niż jedną kobietę startują o 2 minuty wcześniej niż pozostałe drużyny, przy czym za każdą dodatkową kobietę udzielna jest kolejna dwuminutowa bonifikata czasowa.

 

§ 6. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia sztafet do udziału w biegu dokonywane są za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora – przesłanego na adres mailowy organizatora najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2012 r.; po tej dacie zgłoszenia sztafet nie będą przyjmowane. Do zawodów zostanie dopuszczone nie więcej niż 20 sztafet – decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

2. Zgłoszenie sztafety powinno zawierać wskazanie jej nazwy i przynajmniej kapitana drużyny; nazwiska pozostałych zawodników mogą być podane w dniu startu (a podane wcześniej składy sztafet mogą być zmieniane) – najpóźniej na godzinę przed zawodami.

 3. Za zgłoszenie do Biegu uważa się doręczenie wypełnionego formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia dokonane przez internet zostaną podpisane przez zawodników najpóźniej przy weryfikacji w biurze zawodów.

 

§ 7. KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzona będzie jedynie klasyfikacja drużynowa sztafet.

2. Inne klasyfikacje drużynowe mogą być prowadzone, gdy organizator Biegu tak postanowi.

 

§ 8. NAGRODY

1. Sztafety, które zdobędą miejsca od 1. do 5. zostaną nagrodzone pucharami.

2. Każda ze sztafet otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

§ 9. OPŁATA STARTOWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wniesienie opłaty startowej.

2. Wysokość opłaty startowej za udział całej sztafety wynosi 88 zł.

3. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe organizatora: 46 1140 2017 0000 4102 1138 8156 Klub Sportowy Szakale Bałut Łódź (w tytule: wpisowe za Wycie Szakala od sztafety …..)

4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest wydrukowane potwierdzenie zapłaty przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na rzecz innej sztafety.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze sztafet otrzyma „pakiet startowy” z napojami.

 2. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do godz. 9.00 w dniu 11 sierpnia 2012 r., bezpośrednio przez organizatora lub pod jego adresem mailowym. Protesty będą rozpatrywane w dniu następnym. Ostateczne wyniki Biegu zostaną opublikowane na stronie organizatora niezwłocznie po ich ustaleniu i po rozpoznaniu ewentualnych protestów.

 3. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator Biegu.

 

Dyrektor Biegu – Maciej Rakowski

 

Kierownik Biegu – Anna Otocka

Wyniki

Miejsce Nazwa drużyny
1 BIEGACZ NOWOSOLNA I
2 Szakale czy Wilkołaki?
3 KB Geotermia Uniejów
4 BIEGACZ NOWOSOLNA II
5 biegampomagam.pl TEAM
6 Sad but True
7 biegampolodzi.pl TEAM
8 Szakal wyje po zmroku
9 PRO-mile Łódź
10 RYDWANY OGNIA
11 BIEGACZ NOWOSOLNA III
12 Quattro
13 Invest Partner Sp. z o.o.
14 Nocni mocni – biegampolodzi.pl
15 Wakacyjna inspiracja